Coffee Break 10-8-2020

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Op de Amerikaanse arbeidsmarkt kwamen er buiten de landbouwsector 1,8 miljoen banen bij. Dat was beter dan verwacht. De economie heeft zowat 40% van de 22 miljoen banen die verloren gingen tijdens de coronarecessie weer gerecupereerd.
 • De wereldwijde PMI-cijfers gaven blijk van de snelste groei sinds januari. Ze kwamen uit op 50,8. In juli overtrof zowel de Amerikaanse ISM van de verwerkende nijverheid als de PMI van de verwerkende nijverheid in de eurozone de verwachtingen, met cijfers van respectievelijk 54,2 en 51,8.
 • De Bank of England is samengekomen en steunde de beslissing van de overheid om de tijdelijke werkloosheidsregeling in oktober stop te zetten. Ze vermeldde dat de economie sterk herstelt, maar gaf ook aan dat de bedrijfsinvesteringen zwak blijven.
 • Aangezien het Congres het niet eens is geraakt over de volgende ronde pandemiesteunmaatregelen, tekende de Amerikaanse president Donald Trump een uitvoerend besluit waarin hij de werkloosheidsverzekering (400 USD wekelijke aanvulling op de werkloosheidsuitkering) opnieuw verlengde. Maar het Congres zal zijn fiat nog moeten geven voor deze maatregelen.

KOMENDE WEEK

 • De spanningen tussen China en de VS flakkeren op, omdat de uitvoerende orders van Donald Trump ervoor hebben gezorgd dat Amerikaanse ingezetenen geen zaken meer mogen doen met TikTok of WeChat.
 • Belangrijke landen zoals Japan, het VK en Rusland zullen bijgewerkte bbp-cijfers bekendmaken, samen met de updates over de industriële productie en kleinhandelsverkopen in juli. Die bereiden de weg voor een economisch herstel in Q3.
 • De inflatiecijfers zullen worden bekendgemaakt. Ze zullen naar verwachting weinig bewegen, hoewel het huidige klimaat van stijgende grondstoffenprijzen en een dalende USD een stijging kan teweegbrengen.
 • In de eurozone zal de ZEW Indicator voor het Economische Sentiment worden bekendgemaakt, en in de VS zal de tussentijdse Michigan University Consumer Sentiment worden vrijgegeven. Er wordt verwacht dat het herstel zich zal doorzetten.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 • Kernscenario
  • Ons basisscenario gaat ervan uit dat de financiële markten geleidelijk zullen blijven herstellen. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de overvloedige liquiditeit en overheidssteun. De onzekerheid in de VS neemt toe, omdat de coronacrisis moeilijk onder controle te krijgen is en ook omwille van het huidige politieke klimaat. De zeer royale en uitgebreide werkloosheidsuitkeringen, die eind juli afliepen, hebben ervoor gezorgd dat het beschikbare inkomen van de gezinnen voldoende hoog ligt en hun salaris wordt afgedekt. De spaarquote is zelfs toegenomen. De volgende stap is echter onzekerder, want het Congres is het niet eens geraakt over een nieuw stimuluspakket, en het virus is nog steeds aanwezig. De sterkte van de financiële markten strookt niet met de voorzichtige houding van beleggers.
  • Het Europese beleid heeft voor wat geruststelling gezorgd, want er werd een Europees herstelplan goedgekeurd. Dit is een combinatie van de EU-begroting op lange termijn en de Next Generation EU. In totaal is dit goed voor 1,8 biljoen EUR. Hierdoor zou de risicopremie op eurozone-aandelen moeten afnemen.Voorlopig heeft Europa echter te lijden onder een sterkere EUR vs. USD. Zolang er geen vaccin is, hoeven we geen welgekomen rotatie naar cyclische en valuesectoren te verwachten.
  • We hebben twee belangrijke convicties:
   • Blijf bij de ‘winnaars’ op middellange termijn van de crisis, zoals technologie, gezondheidszorg en duurzame thema’s.
   • Ten tweede hebben we de posities opgetrokken in activa toen ze tegen historisch aantrekkelijke waarderingen noteerden. Zo hebben we in de valuesectoren Banken gevonden, groeilandenobligaties en goedkope munten. We hebben ook enkele regionale accenten gelegd (Europa en groeilanden – met name Chinese A-aandelen – versus de VS en Japan).
 • Blik op de markt
  • De volatiliteit zal niet meteen verdwijnen omdat er weinig zicht is op de epidemie en de nasleep ervan.
  • De verspreiding van het virus blijft de belangrijkste risicofactor. Het kan immers niet overal worden ingedamd en/of het risico op een tweede besmettingsgolf neemt toe in bepaalde regio’s.
  • Op korte termijn vinden we wat soelaas bij de uitbodemende economische indicatoren, die gestaag herstellen. Ook neemt het aantal economische verrassingen toe, hoewel dit de jongste tijd wat minder dynamisch is, en zijn de winstherzieningen aan het stabiliseren. De financiële markten hebben deze verbetering snel verdisconteerd, en zijn mogelijk op de feiten vooruitgelopen.
  • Op langere termijn zullen de bedrijfsresultaten van de tweede jaarhelft doorslaggevend zijn, naast een vaccin. Zij zullen bepalend zijn voor de vorm van het herstel. Een V-vormig herstel lijkt nog altijd het meest voor de hand liggend, met een vlakkere tweede fase. De markt lijkt geen rekening te houden met een tweede crisis, laat staan een stagnering.
 • Risico's
  • De coronapandemie blijft de belangrijkste bedreiging voor het economisch herstel. Enkel een vaccin kan het tij keren. Verschillende bedrijven zitten al in de laatste testfase.
  • Amerikaans verkiezingsrisico. De manier waarop het coronavirus wordt aangepakt, de economische problemen, de sociale onrust en een potentiële begrotingsafgrond begin augustus zorgen voor onzekerheid, net wanneer de waarderingen niet langer aantrekkelijk zijn in vergelijking met de historische niveaus. Een breed gedragen Democratische overwinning op verkiezingsdag kan een risico inhouden voor de aandelenbeurs, gelet op mogelijke belastinghervormingen en strengere regelgeving.
  • De Chinees-Amerikaanse relaties zullen waarschijnlijk gespannen blijven, en vertroebelen de wereldwijde groeivooruitzichten. Geen van beide landen kan zich een heropflakkering van de handelsoorlog veroorloven. Na vergeldingsmaatregelen aan beide kanten, waaronder het sluiten van consulaten in Amerikaanse en Chinese steden, stuurt de Trump-administratie nu waarschuwingen uit: Chinese bedrijven die noteren op Amerikaanse beurzen kunnen worden geschrapt van de beurs, tenzij ze de Amerikaanse toezichthouder toegang geven tot hun geauditeerde jaarverslag.
  • De handelsonderhandelingen tussen het VK en de EU. De onderhandelaar voor de EU, Michel Barnier, verwacht dat het ‘moment van de waarheid’ voor een eventueel handelsakkoord in oktober is. De meest realistische veronderstelling is een ‘licht’ vrijhandelsakkoord.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We zijn door de band genomen nog steeds onderwogen in aandelen. In dit klimaat behouden we onze afdekkingen op Amerikaanse en Europese aandelen. We houden vast aan goud en de JPY als afdekkingen in de portefeuille. We blijven sterk overtuigd van een structurele afname van de risicopremie in de eurozone, en van een overwogen positie in eurozone-aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen. We geloven ook dat de USD tegenover de EUR zal verzwakken. Daarom zijn we onderwogen in de USD versus de EUR. We zijn neutraal voor Britse aandelen, omdat het land mogelijk een inhaalbeweging kan maken tegenover de rest van Europa op grond van betere economische cijfers, de fiscale steunmaatregelen van de overheid en een betere controle van de pandemie. We zijn overwogen in groeilandenaandelen (via Chinese A-aandelen) ten opzichte van een onderwogen positie in Japanse aandelen. Tot slot blijven we gepositioneerd in groeilandenobligaties en investment grade obligaties. 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • Onze aandelenblootstelling is licht onderwogen, maar we zijn selectiever in onze regionale aandelenallocatie.
  • We zijn overwogen in eurozone-aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen. De gecoördineerde maatregelen van de lidstaten om het virus in te dammen hebben de banden versterkt. Ondertussen is de waardering nog steeds relatief goedkoper ten opzichte van de VS. Beleggers beginnen nu pas hun posities op te trekken. Doorgaans zijn de VS een recessiebestendig land, maar nu lijken ze sterker verdeeld dan Europa. Naast de waarschijnlijke begrotingsafgrond en de onzekerheid rond de verkiezingen zijn de waarderingen niet meer aantrekkelijk ten opzichte van het historische niveau. Ook zullen de inkopen van eigen aandelen, die de afgelopen vijf jaar een belangrijke ondersteunende factor zijn geweest, sterk afnemen.
  • We zijn opportunistisch neutraal voor Britse aandelen. Op korte termijn kunnen Britse aandelen mogelijk een inhaalbeweging maken. De beduidend zwakkere prestaties tijdens de herstelbeweging tonen aan dat de index is losgekoppeld van de economische toestand.
  • We zijn overwogen in groeilandenaandelen (via Chinese A-aandelen) vs. een onderwogen positie in Japanse aandelen. China herstelt snel van de coronacrisis, terwijl Japan waarschijnlijk zal lijden onder afkalvende winstvooruitzichten.
  • We behouden belangrijke convicties ten aanzien van diverse thematische beleggingen. Technologie, oncologie en biotechnologie tonen zich vrij sterk in de huidige context en hebben een groot groeipotentieel dankzij hun innovaties en prijszettingsmacht. Beleggingen in klimaatactie en de circulaire economie bieden een blootstelling aan essentiële oplossingen voor een schonere toekomst. We geloven dat sociale en ecologische duurzaamheid verder aan belang zullen winnen. Een robuust deugdelijk bestuur lijkt dan weer betere resultaten tijdens de pandemie op te leveren, zowel op het niveau van het bedrijf als op dat van de staat.
 • We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duratie, maar hebben onze beleggingen sterk gediversifieerd omdat de huidige omgeving kansen op de obligatiemarkten kan scheppen.
  • We zijn onderwogen in overheidsobligaties, die geen rendement meer bieden, tenzij in risk-off fasen. We geven eerder de voorkeur aan perifere obligaties vs. obligaties van de Europese kernlanden.
  • In een gemengde portefeuille lijkt een diversifiëring in krediet aantrekkelijk. We zijn overwogen in Amerikaanse en Europese investmentgrade obligaties, want ze worden ondersteund door de aankopen van de centrale banken.
  • We zijn ook overwogen in groeilandobligaties, met onder meer bedrijfsobligaties, en hebben een voorkeur voor sterke munten en ESG.
  • We hebben een blootstelling aan de NOK, die aantrekkelijk was tijdens de crisis, alsook aan goud en de JPY, die eventuele risico’s afzwakken.

 

Coffee Break