Alternative Investment

“Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I’ll be watching you.” Uiteraard had The Police het niet over het monetaire beleid, maar het is zeker een leuke muzikale omlijsting van de marktsituatie en -ontwikkeling van oktober. De inflatiecijfers blijven dicht in de buurt van de hoogste cijfers van de afgelopen twee decennia. Ze stijgen onder impuls van de aantrekkende consumentenvraag en de bottlenecks in de aanvoerketens die met moeite opgelost geraken. Het is nog niet duidelijk of de inflatie tijdelijk zal zijn of jarenlang zal aanhouden, maar de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk en Australië, waarvan wordt aangenomen dat ze meer vastbesloten zijn om de rente te verhogen, hebben de markt verrast door voet bij stuk te houden. Dat leidde in de loop van de maand tot aanzienlijke schommelingen van de aandelen- en obligatiekoersen.

De meeste aandelenmarkten presteerden sterk tijdens de verslagperiode dankzij gezonde bedrijfswinsten en de forse stijging van de langetermijnrente. Aandelen uit Argentinië, Turkije en de Verenigde Staten presteerden superieur met rendementen van meer dan 5 procent. Japanse en Braziliaanse aandelen bleven achter bij de markt door een gebrek aan duidelijkheid of vertrouwen in de politieke marsrichting. Technologie, duurzame verbruiksgoederen en energie waren de best presterende sectoren.

De rentevoeten op overheidsobligaties waren volatiel in de loop van de maand. Het evenwichtspunt van de rentevoeten waartegen de overheden kunnen ontlenen, wordt verstoord door tegengestelde krachten. Enerzijds eisen ze hogere rentevoeten vanwege de inflatieverwachtingen, maar anderzijds worden ze geconfronteerd met centrale banken die een relatief versoepelend beleid blijven voeren. De rentecurves zijn tijdens de verslagperiode eerder afgevlakt.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR daalde in de loop van de maand met +0,82%.

Gemiddeld zetten de Long-Short Aandelenfondsen in de loop van de maand positieve rendementen neer. De upside capture ratio was echter iets lager ten opzichte van de belangrijkste aandelenindices. Fondsen die op de Verenigde Staten gericht zijn, presteerden beter dan hun sectorgenoten in Europa en Azië. Volgens Morgan Stanley Prime Brokerage boeken op Azië gerichte strategieën de beste relatieve rendementen sinds het begin van het jaar, met hoge eencijferige rendementen. Dat is uitstekend in vergelijking met de MSCI Asia Pacific, die in dollar uitgedrukt bijna vlak bleef. De resultaten zijn bescheidener voor zuivere China Long-Short Aandelenfondsen, die dit jaar met iets meer dan één procent zijn gestegen. Strategieën die de klemtoon leggen op groei en technologie presteerden beter dan hun sectorgenoten. De alfageneratie was in de loop van de maand bescheiden maar positief en zet haar herstel voort. Aangezien de markt al veel positief nieuws had ingeprijsd, reageerden de aandelenkoersen sterker op teleurstellende bedrijfswinsten en verslechterde vooruitzichten. Het is enigszins logisch dat short alffa het sinds het begin van het jaar beter heeft gedaan dan long alfa. Nutsbedrijven, technologie, vastgoed en materialen waren de sectoren die het meeste bijdroegen tot de alfa. We denken nog steeds dat Long-Short Aandelenfondsen goed gepositioneerd blijven om te profiteren van zowel hun long- als shortposities die een interessante risico/rendementsverhouding bieden. Ze zullen profiteren van toegenomen dispersie binnen de sectoren. Ze zullen daarom hun shortposities proberen aan te wenden om de overvloedige liquiditeiten die naar de markten vloeien in hun voordeel te gebruiken, en dan vooral anomalieën die ontstaan bij bedrijven die profiteren van thuiswerken.

 

Global Macro

Global Macro-strategieën presteerden in de loop van de maand gemiddeld positief, maar in verspreide slagorde. Dat hing af van de stijl van de beheerder en de dominante activaklasse waarin werd belegd. In de loop van de maand hebben de systematische Global Macro-strategieën het beter gedaan dan de discretionaire beheerders. De aandelen- en grondstoffenposities hebben positief bijgedragen tot het rendement, terwijl de vastrentende posities het rendement vooral hebben gedrukt. Managers met een sterke allocatie naar rentevoeten verloren geld op steepeners toen de curve afvlakte als gevolg van een onverwacht versoepelende houding van de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk en Canada. Een turbulente marktomgeving kan Global Macro fondsen parten spelen. Momenteel zien we echter een geleidelijke ontkoppeling van het monetaire beleid in enkele belangrijke economische regio's. Terwijl China probeert af te stappen van de omvangrijke monetaire stimulusmaatregelen uit het verleden, keuren de Verenigde Staten en Europa grootschalige investeringsplannen goed die waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor de rentevoeten en de valuta's van deze landen. Macrobeheerders zouden uit deze marktbewegingen profijt moeten kunnen halen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quant-strategieën

Oktober was qua prestaties een eerder gemengde maand. De trendmodellen slaagden erin de opwaartse beweging van de kortetermijnrente te capteren, waardoor dit een van de belangrijkste aanjagers voor de prestaties van de maand werd. De bijdrage van aandelen in directionele modellen was bescheiden, terwijl Aandelen Statistische Arbitrage strategieën eerder nefast waren voor de prestaties. Sinds het begin van het jaar hebben Kwantitatieve strategieën geprofiteerd van de sterk stijgende activaprijzen en van de marktvolatiliteit om behoorlijke rendementen neer te zetten.

 

Fixed Income Arbitrage

De retoriek rond de tapering, in combinatie met de opflakkerende inflatievrees als gevolg van de torenhoge energieprijzen en een moeilijk schuldenplafond, heeft ertoe geleid dat het vastrentende segment brutaal en pijnlijk is wakker geschud. De fors stijgende rentevoeten zorgden voor een bruuske afvlakking van de Amerikaanse rentecurve, vergelijkbaar met de bewegingen die de beheerders meemaakten in mei 2021. Hoewel de directionele beweging richting hogere rentevoeten op het kortere eind van de rentecurve (tot 7 jaar) vrij uitgesproken was (+20 bp), gedroeg het lange eind zich vrij spectaculair omdat de rente op de 30-jarige obligatie 20 bp daalde. Hoewel deze beweging centraal stond in een van de meest verlieslatende bewegingen voor de strategie omwille van de consensus die inzet op een versteiling van de curve, kunnen we benadrukken dat onze beheerders zich kranig hielden.

 

Groeilanden

Groeilandenbeheerders kenden door de band een goede maand. Ze zetten positieve rendementen neer, die vooral op het conto kwamen van de aandelenposities. Beleggingen in rentevoeten en munten hebben fundamentele beheerders geen geweldig rendement bezorgd. De stijging van de langetermijnrente in de ontwikkelde markten in de loop van de maand is waarschijnlijk een ruggensteun geweest voor meer risicovolle activa. Braziliaanse activa waren een negatieve uitschieter omdat beleggers zich zorgen maken over de negatieve impact die de recente door Jair Bolsonaro geplande uitgaven kunnen hebben op de economische fundamenten van het land. De hoge grondstoffenprijzen geven de groeilanden die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen de gelegenheid om hun balansen te herstellen. We zijn voorzichtig voor deze regio. De COVID-19 besmettingen blijven de wereldhandel parten spelen, maar ook wordt het politieke discours van de ontwikkelde landen steeds nationalistischer en meer naar binnen gekeerd. Dat kan directe investeringen, die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van de regio, op de helling zetten. Gelet op de wankele fundamentals geven wij de voorkeur aan fundamentele beheerders die een selectieve beleggingsbenadering hanteren.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

Oktober was voor de strategie een positieve maar bescheiden maand voor de strategie qua rendement. Er waren geen deals die een significante positieve of negatieve bijdrage aan de prestaties leverden. Na de benoemingen door de regering-Biden van de FTC en het DoJ is de onzekerheid over het sluiten van deals toegenomen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een lager dealvolume en het zal ook langer duren om ze af te sluiten, maar het zal er ook toe bijdragen dat de spreads ruimer blijven en dat wordt voorkomen dat de strategie al te populair wordt. Er is een cyclisch element dat structureel is voor deze sector, maar door de impact van COVID-19 en sectoren die structurele transformaties ondergaan, zullen er bedrijfsgebeurtenissen blijven ontstaan die beheerders de kans geven om kapitaal in te zetten. In tijden waarin beleggers op zoek zijn naar diversificatie, is fusiearbitrage een interessante tool die een structureel korte duration heeft waarbij de deal spreads positief gecorreleerd zijn met stijgende rentevoeten.

 

Distressed

Het klimaat is momenteel relatief rustig voor distressed strategieën. De volatiliteit van de overheidsrentes is, afgezien van specifieke situaties, nog niet tot uiting gekomen in de spreads op bedrijfsobligaties. De strategie presteert goed sinds het begin van dit jaar. Die prestaties waren vooral te danken aan de afgeprijsde beleggingskansen die zich na de COVID-19 crisis in 2020 voordeden, aan de sterke energieprijzen die de balansen herstelden van een sector die vaak geraakt wordt door de volatiele grondstoffenprijzen en aan de voortdurende liquiditeitssteun van de centrale banken. De waaier aan kansen waaruit de strategie kan putten, blijven bescheiden of beperkt tot specifieke sectoren. We blijven echter op onze hoede omdat deze strategie aantrekkelijker kan worden naarmate de centrale banken beginnen met tapering en de rente begint te stijgen. We geven de voorkeur aan ervaren en gediversifieerde strategieën om te vermijden dat we geconfronteerd worden met extreme volatiliteitsuitslagen.

 

Long short credit & High yield

Na de marktcrash op het einde van het eerste kwartaal van 2020 hebben hedgefondsen opportunistisch IG en HY bedrijfsobligaties opgekocht tegen erg ruime spreads. Beheerders die snel offensief konden handelen, kochten agressief op de markt of deden bloktransacties buiten de markt om, terwijl andere beheerders die niet in staat waren om hun margeverplichtingen te voldoen, snel hun risico's moesten afbouwen. Sindsdien zijn de spreads volledig geëvolueerd naar het niveau van vóór de COVID-crisis. Beheerders van multi-strategie strategieën hebben hun blootstelling aan bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties aanzienlijk teruggebracht omdat de huidige waarderingen een beperkt verwacht winstpotentieel en een scheefgetrokken verhouding tussen risico en opbrengst inhouden.