Europese aandelen: Sterke rally in mei

Equities

De wereldwijde aandelenmarkt zette haar spectaculaire heropleving voort in mei, zelfs na uitzonderlijke rendementen in april. Is de wereldeconomie al buiten gevaar? Duidelijk niet. De meeste macro-economische indicatoren kleuren nog altijd bloedrood, maar de geleidelijke heropstart van de wereldeconomie na maanden van lockdown heeft, in combinatie met gigantische steunmaatregelen overal ter wereld, de beleggers ertoe aangezet om verder te kijken dan de huidige economische situatie. Value, dat aanzienlijk achterbleef op de rest van de markt over vrijwel elke tijdshorizon, presteerde duidelijk beter dan gemiddeld.

Europese aandelen kenden een sterke rally in mei. Beleggers legden  de toenemende spanningen op politiek vlak naast zich neer en bleven optimistisch over de wereldwijde economische verwachtingen. De Europese landen bleven hun strikte maatregelen versoepelen aangezien er geen aanwijzingen waren dat het opheffen van de lockdown tot meer besmettingen leidde. De beleidsmaatregelen van de centrale banken en overheden bleven gehandhaafd, maar werden nergens aanzienlijk verhoogd. Bovendien stelde de Europese Commissie een herstelplan van € 750 miljard voor, bestaande uit € 500 miljard toekenningen en € 250 miljard leningen.

Wat de economische cijfers betreft, daalde het bbp van het 1e kwartaal met -14,2 %, grotendeels volgens de flash-voorspelling. Daarbovenop viel de werkgelegenheid tijdens het 1e kwartaal van 2020 met 1 % op kwartaalbasis terug. De meeste voorlopende economische indicatoren beginnen zich, hoewel ze nog bloedrood kleuren, stilaan te herstellen van de crisis door de geleidelijke heropstart van de wereldeconomie. De resultaten over het 1ste kwartaal waren grotendeels iets beter dan gevreesd.

Naar onze mening zal de Europese economie de meeste winstdalingen kunnen compenseren tegen 2021, in overeenstemming met de potentiële sterke economische heropleving.

Zoals verwacht deden financials, energie, de auto- en industriesector het eind mei en begin juni veel beter dan de markt. Die sectoren hielden immers al rekening met het worst-case scenario. Gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen bleven daarentegen achter, ondanks bijzonder goede resultaten sinds het begin van de crisis. Op het vlak van stijl deden value en small caps het beter dan de markt met nog altijd een aantrekkelijke waardering.

We blijven sterk overtuigd van valueaandelen, aangezien de stijl - in het bijzonder financials - nog altijd bijzonder aantrekkelijk is gewaardeerd. De waarderingskloof is nog altijd extreem groot en de marktpositionering is nog altijd opmerkelijk afwezig. Daarbovenop beschikken de banken, in tegenstelling tot de wereldwijde financiële crisis, nog altijd over voldoende kapitaal om deze stressperiode te doorstaan.

In die context, blijven we de prestaties van de valuestijl van nabij opvolgen tijdens het marktherstel in de komende weken en maanden. Value zal waarschijnlijk goed blijven presteren, gesteund door een verdere verbetering van inkoopmanagersindexen.  

Onze overweging in de autosector en sterke overweging in banken hebben hun vruchten afgeworpen sinds het laatste comité. We gaan ons fonds echter herschikken naar meer kwaliteit/groei wanneer de waarderingskloof met value  is genormaliseerd.

Naar onze mening zullen de toenemende overheidstekorten- en schulden de komende vijf een negatieve impact hebben op het wereldwijde bbp. Daarom geven we op lange termijn de voorkeur aan kwaliteit/groei.

In die context - en op grond van bijzonder aantrekkelijke waarderingen - behouden we onze sterke voorkeur voor retailbanken. We behouden ook onze short-positie op de verzekeringssector wegens de sterke daling van de solvabiliteitsratio’s. Hoewel we onze positieve visie op de autosector behouden gezien de aantrekkelijke waardering, zoeken we naar een exitstrategie. We blijven de prestaties van de value van nabij opvolgen tijdens het marktherstel . Value zal naar onze verwachting beter dan gemiddeld blijven presteren. Daarbovenop behouden we ook onze positieve blootstelling aan huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten en voeding/dranken. Die sectoren hebben nog altijd aantrekkelijke waarderingen en bieden een goed rendement voor aandeelhouders.

 Equities Europe
 

 

Amerikaanse aandelen: Value presteert veel beter dan gemiddeld

Het virus blijft zich verspreiden in de VS, hoewel het tempo van de verspreiding begint af te nemen. Heel wat activiteitsbeperkingen blijven gehandhaafd, al hebben alle 50 staten maatregelen getroffen om de lockdown te versoepelen. De Amerikaanse economie wordt geconfronteerd met nooit eerder geziene risico’s door het coronavirus, indien de fiscale en monetaire beleidsmakers de uitdaging niet aangaan, aldus Fed Voorzitter Powell. Daarbovenop zijn mogelijk meer stimulusmaatregelen mogelijk, vooral op fiscaal vlak, door de hoge mate van onzekerheid over de huidige economische verwachtingen.

Wat de economische indicatoren betreft, kende de VS een piek van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, met een werkloosheidspercentage van 20 % in mei. Het verslag over de werkgelegenheid van 5 juni wees echter op een aanzienlijke verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt. Het aantal banen buiten de landbouw steeg met 2,5 miljoen in mei en de werkloosheid daalde naar 13,3 %. Die verbeteringen op de arbeidsmarkt weerspiegelden een beperkte hervatting van de economische activiteit, die in maart en april aan banden was gelegd door de maatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het herstel van de economische activiteit is begonnen, en bijna alle Staten gingen uit lockdown. De ISM-index van de dienstensectoren vertoonde in mei een lichte verbetering.

Een heropflakkering van de spanningen tussen de VS en China, en de politieke context, die verder verslechterde door de recente verscherping van de raciale spanningen, vormen een risico voor de rest van het jaar.

We bleven begin juni een aandeleninstroom zien. Bovendien zullen de voorlopende economische indicatoren de komende maanden naar verwachting verbeteren naarmate de economische activiteiten heropstarten.

Zoals te verwachten sinds ons laatste comité presteerden valueaandelen zoals financials, energie en industrie - die aanzienlijk waren achtergebleven op de rest van de markt over vrijwel elke tijdshorizon - beter dan gemiddeld omwille van de extreme waarderingskortingen. Defensieve sectoren daarentegen (zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen), die bijzonder goede resultaten behaalden sinds het begin van de crisis, beleven achter.

Ondanks de huidige run op value, is groei nog altijd bijzonder duur in vergelijking met value, vooral voor financials. Daarom zal de relatieve heropleving van value zich de komende weken voortzetten.

Tijdens ons laatste comité verhoogden we onze blootstelling aan financials naar een overweging. Die tactische beslissing werd op het juiste moment toegepast en leverde bovengemiddelde prestaties op. Onze overweging in IT, gezondheidszorg en communicatiediensten had echter een ongunstig effect op onze prestaties aangezien diesectoren dichtbij sterke weerstandsniveaus zitten.

We namen gedeeltelijk winst op technologie en verlaagden onze overweging in de sector van +2 naar +1. We verhoogden daarentegen onze blootstelling aan de industriesector  die nog altijd aantrekkelijke is gewaardeerd (mogelijke uitbreiding van de run op value). We behouden onze weging in kwalitatieve banken, die eveneens een aantrekkelijke waardering hebben. Bovendien zal value de inhaalbeweging de komende weken voortzetten. We verlaagden onze overweging in IT van +2 naar +1 , maar handhaafden onze overweging in communicatiediensten op basis van aantrekkelijke waarderingen. Tot slot behouden we onze positieve blootstelling aan gezondheidszorg, ondanks hoge waarderingen, omdat we momenteel geen factoren zien die zouden kunnen zorgen voor een neerwaartse trend. We blijven de Amerikaanse verkiezingen echter van nabij opvolgen.

 Equities US

 

Groeilandaandelen: Economisch optimisme en politieke spanningen

Groeilandaandelen stegen de afgelopen maand met 0,6 %, minder dan de ontwikkelde markten. Optimisme op basis van een verbetering van de coronabesmettingsgraad, versoepeling van de lockdowns en vaccinhoop, werden deels tenietgedaan door een heropflakkering van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

De olieprijzen vertoonden een sterk herstel in mei dankzij de heropleving van de vraag en het terugschroeven van de productie. Ook overige grondstoffen herstelden zich met een stijging van de goudprijzen dankzij zwakke Amerikaanse cijfers en een heropflakkering van de spanningen tussen de VS en China.

In Azië zette China een zwakke prestatie neer aangezien de de spanningen tussen de VS en China zich uitbreidden naar technologie (toeleveringsbeperkingen Huawei), de financiële sector (ADR-listings) en geopolitiek, met een krachtige reactie van de VS odemonstraties in Hongkong tegen de goedgekeurde Chinese veiligheidswet voor Hongkong. Ook India presteerde ondermaats wegens de sterke verspreiding van COVID-19, ondanks de aankondiging van een speciaal economisch pakket van 10 % van het bbp. Ook Taiwan daalde voornamelijk door de minder goede prestatie van de technologiesector. Latijns-Amerika zette de beste prestatie neer met een sterke stijging voor Mexico en Brazilië (ondanks een verslechtering van de COVID-19-crisis en de politieke situatie), naarmate value wereldwijd aan momentum won. Zelfs Argentinië steeg (ondanks risico van niet-aflossing van schulden) onder impuls van een sterker wordende munt. EMEA vertoonde een stijging, voornamelijk dankzij Polen en Rusland, die profiteerden van de sterke stijging van de olieprijzen.

De dollar daalde, en de Mexicaanse peso, de Russische roebel en de Colombiaanse peso waren de best presterende munten.

Bij de sectoren voerden gezondheidszorg, duurzame consumptiegoederen en energie de boventoon, terwijl technologie en financials achterbleven in mei.

We verhoogden onze blootstelling aan financials van een onderweging naar neutraal. Sinds eind mei zijn we, gezien het hoogtepunt van de groei/waarde waardering, begonnen met de vermindering van het portefeuillerisico door toevoeging van enkele cyclische waarden. Begin juni omvatte de vermindering van het portefeuillerisico een uitgesproken verschuiving naar cyclische waarden, vooral naar financials, maar ook naar materialen (minder goud, meer bulk/basismetalen), industrie en energie (stroomopwaarts), die voornamelijk werd gefinancierd door een afbouw van gezondheidszorg en IT.

We namen winst op gezondheidszorg en verlaagden onze blootstelling aan de sector naar neutraal (hoge waarderingen). De winstname was ook een goede manier om onze blootstelling aan cyclische valuesectoren te financieren.

Eind mei verhoogden we onze blootstelling aan Latijns-Amerika van onderwogen naar neutraal. De regio bevat veel valuesectoren en is bijzonder cyclisch (financials, energie, grondstoffen). We zijn echter niet structureel positief voor de regio, aangezien de economische toestand en de evolutie van COVID-19 in de regio moeilijk blijft. Ook de politieke spanningen hielden aan in mei.

We werden neutraal voor ASEAN, omdat de regio een bodem had bereikt na een lange periode van minder dan gemiddelde prestaties, hoewel er in april 2020 sprake was van enig herstel.

We verminderden onze blootstelling aan Turkije en voerden een tactische vermindering van onze blootstelling aan Brazilië uit naar onderwogen, wegens de verslechterde politieke situatie. Intussen leggen we de nadruk op kwalitatieve bedrijven met internationale blootstelling en verminderen we onze blootstelling aan binnenlandse bedrijven.

We verhoogden onze blootstelling aan materialen naar overwogen, met vooral de nadruk op bedrijven binnen de sectoren goud/infrastructuur.

Equities Emerging markets
Equities sectors