Europese aandelen: Duitsland en het Verenigd Koninkrijk presteerden superieur in december

EQ_202101_nl_1.JPGDe wereldwijde aandelenmarkten sloten het jaar af op een historisch hoogtepunt. Beleggers waren erg opgezet met de nieuwsberichten en het begin van het vaccinatieproces in regio's zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone. Nochtans is de pandemie nog steeds niet onder controle in talrijke van deze regio's, en evenmin in andere landen. De sterkere economische cijfers wezen op een toekomstig herstel. Daardoor ging de wereldwijde aandelenmarkt fors hoger en presteerden 'reflatietrades' zoals IT, duurzame verbruiksgoederen en financiële waarden opnieuw het beste, terwijl basisconsumptie, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg achterbleven.

De Europese aandelenmarkten gingen er in december op vooruit. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk presteerden superieur nadat de politieke onzekerheid was weggeëbd. De beleidsmakers konden immers een brexitdeal afsluiten. Ook de bijkomende wereldwijde stimulus deed aandelen fors stijgen, bovenop de goedgekeurde vaccins. Die factoren werden echter overschaduwd door het toenemende aantal Covid-19 besmettingen in de regio. De gevolgen ervan zullen we naar verwachting begin 2021 zien.

Brexitdeal: op 24 december rondden de beleidsmakers de wetstekst af. Ze maakten zo een overeenkomst rond de toekomstige handelsbetrekkingen. Het afsluiten van een deal tussen het VK en de EU rond de toekomstige betrekkingen is verre van het einde van het verhaal voor beide partijen, maar hierdoor werd de dreiging van een ontwrichtende 'no deal' uitkomst ontzenuwd. Op middellange termijn kan er dankzij de deal zonder douaneheffingen gehandeld worden in goederen. Er zijn echter nog heel wat andere niet-tarifaire handelsbelemmeringen in voege, waardoor het VK het moeilijker krijgt om diensten aan te bieden aan EU-klanten, in vergelijking met de status-quo. Dat wijst erop dat de activiteit in het Verenigd Koninkrijk bijkomend geraakt zal worden, met meer dan 2% van het bbp. Door de onzekerheid rond de brexit zijn de zakelijke investeringen immers teruggevallen.

Bijkomende stimulus: de ECB heeft de enveloppe voor haar PEPP-aankopen met 500 miljard euro uitgebreid tot 1.850 miljard. Ook zal de looptijd ervan verlengd worden met negen maanden, tot eind maart 2022. De ECB kondigde tevens bijkomende PELTRO's aan, en belangrijker nog, drie bijkomende TLTRO-III voor juni, september en december 2021.  Covid-19 is nog bijlange niet onder controle, en door de opflakkering van de besmettingen moesten veel overheden hun beperkingen verstrengen. De meest recente PMI's wijzen erop dat de activiteit sterk blijft, maar de mobiliteitsindices lijken te verzwakken. Dat kan zich vertalen in een zwakker Q1.

De snelheid waarmee er wordt gevaccineerd is niet overal in de regio hetzelfde, maar hierdoor zou de economie tegen eind 2021 wel weer moeten kunnen groeien als voor de crisis: gemiddeld zou het bbp in 2021 met 6% moeten toenemen. Die vooruitzichten worden ondersteund door ons basisscenario. Het grootste deel van de bevolking zal tegen eind 2021 gevaccineerd zijn. Het Next Generation plan van de EU zou tegen het eind van het jaar uitgerold moeten worden.

De nationale regeringen hebben niet allemaal hetzelfde beleid toegepast. Terwijl de Duitse overheid in 2021 netto dubbel zoveel wil lenen, blijven Frankrijk, Italië en in grotere mate Spanje achter. Het Next Generation EU programma werd aangenomen door de Europese Raad, maar moet nog worden bekrachtigd door de nationale parlementen alvorens het kan worden geïmplementeerd.

De waarderingen van de meeste cyclische sectoren zijn hoog nu. Financiële waarden, vastgoed, consumentengoederen, energie en communicatiediensten zijn sectoren die nog steeds aantrekkelijk zijn op basis van de K/W voor het volledige jaar.  Hoewel ze uitstekend hebben gepresteerd aan het begin van de Covid-19 crisis, blijven consumentengoederen en gezondheidszorg aantrekkelijke sectoren, want ze zitten respectievelijk in het 93e en 76e percentiel. Volgens ons is het echter nog te vroeg om terug in consumentengoederen te gaan beleggen. Ook financiële waarden blijven aantrekkelijk in het 76ste percentiel, zelfs na de sterke superieure prestaties in november. Vastgoed en energie zijn sectoren die sinds november goed hebben gepresteerd. Dat neemt niet weg dat deze sectoren langdurig te lijden zullen hebben onder de Covid-19 crisis.

Qua sectoren presteerden nutsvoorzieningen, materialen en industriële waarden superieur, onder impuls van de economische normalisering die aan de gang is en de toekomstige implementatie van de EU-herstelplannen.  Consumentengoederen daarentegen presteerden zwak, omdat deze sector te defensief is gelet op de rally van cyclische waarden.

Qua thema's behoorden momentum en smallcaps tot de beste presteerders, terwijl minimale volatiliteit zwak presteerde omdat de Europese markten fors stegen. De forse stijging van de PMI's, die in het voordeel speelt van smallcaps. De PMI's noteren nu echter in de buurt van hun niveau van voor de crisis, wat betekent dat smallcaps niet zoveel stijgingspotentieel meer hebben.

Sinds het laatste comité heeft onze score voor Verzekeringen (+1) en Communicatiediensten (-1) zijn vruchten afgeworpen. Anderzijds hebben we licht terrein verloren door onze sterk overwogen positie in Banken (+2) en onze sterk onderwogen positie in Nutsbedrijven (-2).

We denken dat de rotatie nog wel een eind kan doorgaan. Ondanks de recente outperformance is er nog wat opwaarts potentieel voor financiële waarden en vooral retailbanken. Materialen zijn nu redelijk gewaardeerd, ondersteund door de toekomstige implementatie van de herstelplannen. Daarom is de verhouding tussen risico en opbrengst van een belegging in deze sector nu slecht.  De rotatie op de markt is gezond, in lijn met de bedrijfswinsten, de waardering en de economische prognoses. Leidende sectoren zoals informatietechnologie blijven ook goed presteren. De economische indicatoren zullen normaal gezien blijven herstellen naarmate de vaccinatiegraad verder toeneemt. De Amerikaanse rentevoeten zullen naar verwachting blijven stijgen, wat ook invloed zal hebben op de Europese rentevoeten. De aangekondigde herstelplannen zouden dit jaar moeten worden geïmplementeerd. Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat de rotatie naar value/cyclische waarden zich doorzet.

Daarom hebben we onze score voor de Verzekeringen behouden op +1. De sector is nu immers aantrekkelijk, zeker omdat de langetermijnrentes in de lift zitten. We blijven sterk overwogen in kwalitatieve Retailbanken omdat deze nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd zijn ondanks de recente outperformance. De aanhoudende normalisering van de economie zou de sector moeten blijven ondersteunen. De Amerikaanse rentevoeten zullen bovendien naar verwachting blijven stijgen, wat ook invloed zal hebben op de Europese rentevoeten. We blijven sterk onderwogen positie in nutsbedrijven. Dit is een erg dure defensieve sector met een zeer hoge schuldgraad. Bovendien is deze sector erg gevoelig voor druk op de langetermijnrentes, die momenteel aan de gang is. We behouden onze neutrale score voor huishoudelijke en verzorgingsproducten, omdat deze sector erg gevoelig is voor de rentevoeten.  Volgens ons blijft deze sector op lange termijn echter een winnaar. We behouden onze negatieve scoren (-1) voor Communicatiediensten omwille van uitdagende fundamentals (negatieve groei en afkalvende marges).

EQ_202101_nl_2.JPG

 

Amerikaanse aandelen: sterke rendementen voor groei, value, cyclische waarden en smallcaps 

In december gingen de Amerikaanse aandelenmarkten ruim gedragen hoger. Groei, value, cyclische waarden en smallcaps presteerden sterk. Dankzij de aankondiging van drie werkzame Covid-19 vaccins ontstond er een risk-on sfeer op de markten. Dat gaf de rally na de Amerikaanse verkiezingen nog een extra boost. De ongerustheid over de economische vooruitzichten op korte termijn verdween naar de achtergrond.

De epidemie is bijlange nog niet onder controle. Het aantal besmettingen in de VS bleef verder oplopen. Het aantal nieuwe gevallen blijft toenemen. De door de FDA goedgekeurde Covid-19 vaccins deden het marktsentiment echter verbeteren, hoewel de dagelijkse besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en overlijdens toenamen.

De economische activiteit is veerkrachtig ondanks de opflakkering van het aantal nieuwe gevallen. Ondanks nieuwe lokale lockdowns wijzen de meest recente economische indicatoren zoals de ISM van de maakindustrie en de diensten op een aanhoudend herstel. De gezinsuitgaven vertraagden in november, maar leken begin december te herstellen. 

Het budgettair beleid zal versoepelend blijven. Het Congres keurde een nieuw Covid herstelplan van 920 miljard dollar goed.  De tijdelijke werkloosheidsvoorzieningen werden verlengd tot medio maart. Dankzij een tweede ronde Paycheck Protection Program leningen, die kunnen worden kwijtgescholden, zouden de bedrijven hun winsten op peil moeten kunnen houden en zou men een forse terugval van de investeringen moeten kunnen tegenhouden. De Democraten hebben de controle van de Senaat in handen gekregen, waardoor de verkozen president meer bewegingsruimte heeft. Dankzij dat nieuwe pakket zal de economische groei in het eerste kwartaal van 2021 een groei-impuls van 7% geven, maar zonder bijkomende maatregelen zal de begrotingssteun vanaf Q2 negatief worden.

Dankzij het vooruitzicht op massale vaccinatie en de nieuwe Covid-wet ziet het er meer naar uit dat de economie tegen 2021 weer op het niveau van voor de crisis draait. Ons basisscenario is dat het grootste deel van de bevolking tegen eind 2021 gevaccineerd zal zijn.

Na een krimp met 3,5% in 2020 zal het bbp normaal gezien met 4,8% toenemen in 2021. Bovendien hebben de Democraten de controle over de Senaat in handen gekregen. Met een kleine meerderheid krijgen de plannen van Biden geen blanco cheque. Hierdoor wordt bijkomende begrotingssteun echter waarschijnlijker, waardoor de kans dat ons basisscenario uitkomt, toeneemt. Hierdoor neemt ook het risico op een politieke impasse af, en kunnen de personen die Biden heeft aangeduid gemakkelijker benoemd geraken.

Positieve winstschattingen in de VS, met de technologiesector als voortrekker. We zien nog steeds sterk positieve geldstromen naar de VS, wat betekent dat beleggers nog steeds veel interesse hebben in de kwaliteits- en groeisectoren, ondanks de hoge waarderingen.

De waardering van de sectoren gezondheidszorg, IT, financiële waarden en energie zijn aantrekkelijk wanneer je kijkt naar de K/W van het volledige jaar. Ondanks hun uitstekende prestaties in 2020 noteren de sectoren gezondheidszorg en IT nog steeds goedkoop, en zitten ze respectievelijk in het 78ste en 96e percentiel.  Financiële waarden blijven ook aantrekkelijk in het 95ste percentiel, ondanks de recente stijging van value, aangevuurd door de economische normalisering die aan de gang is. De sectoren energie (ondanks een lichte toename van de winstschattingen) en vastgoed blijven de zwaarst getroffen sectoren. Hun winsten zullen immers ruimschoots onder het niveau van 2019 uitkomen in 2022 (respectievelijk 47% en 72%).

Qua sectoren presteerden financiële waarden en materialen superieur, dankzij de massavaccinatie die aan de gang is en de bijkomende herstelplannen.  Verbruiksgoederen presteerden zwakker en hadden te lijden onder de cyclische rally.

Qua stijlen presteerden smallcaps en momentum superieur, dankzij de veerkrachtige PMI's. Minimale volatiliteit presteerde uiteraard zwakker, gelet op de sterke marktbewegingen.

Sinds het meest recente comité hebben al onze scores hun vruchten afgeworpen. Onze overwogen positie in financiële waarden, gezondheidszorg, informatietechnologie en onze onderwogen positie in consumentengoederen en telecomdiensten genereerde alfa.

We denken dat de rotatie nog wel een eind kan doorgaan. De rotatie op de markt verloopt vlot. Leidende sectoren zoals informatietechnologie blijven ook goed presteren. De economische indicatoren zullen normaal gezien blijven herstellen naarmate de vaccinatiegraad verder toeneemt. De Amerikaanse rentevoeten zullen naar verwachting blijven stijgen. De aangekondigde herstelplannen zouden dit jaar moeten worden geïmplementeerd. Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat de rotatie naar value/cyclische waarden zich doorzet.

Daarom hebben we onze score voor Materialen opgetrokken, want deze sector heeft steeds geprofiteerd van herstelplannen en zou hier opnieuw sterk van moeten profiteren. We behouden onze score voor consumentengoederen, gelet op het herstel na de pandemie dankzij het vaccin. Deze sector is te defensief. We blijven overwogen in banken, omdat de rotatie volgens ons nog niet afgelopen is. Bovendien is de rente op de Amerikaanse 10-jarige overheidsobligatie nu een zegen voor de sector. We behouden onze neutrale score voor Media/Entertainment omdat Biden de belastingen voor deze bedrijven zou kunnen verhogen. Deze sector leed onder de cyclische rally die aan de gang is. We blijven overwogen in Technologie omdat de fundamentals sterk blijven dankzij seculaire groeifactoren. We behouden onze neutrale score voor Duurzame verbruiksgoederen. Het opwaartse potentieel van specifieke namen is nu beperkt geworden. Bovendien is dit een erg heterogene sector, met dominante bedrijven zoals Amazon en talrijke verliezers. Beleggen in deze sector vereist een goede aandelenselectie. We behouden onze neutrale score voor Industrials, omdat deze sector beperkt opwaarts potentieel heeft, gelet op de recente outperformance en de relatief hoge waardering tegen het huidige niveau. Tot slot behouden we onze positieve blootstelling aan Gezondheidszorg, gelet op de redelijke waarderingen (zeker in historisch perspectief). De sector is ook veerkrachtig in de huidige Covid-19 recessie. Het politieke klimaat blijft redelijk, en door de krappe meerderheid die de Democraten maar hebben in de Senaat worden drastische veranderingen van het Amerikaanse gezondheidssysteem minder waarschijnlijk. De meeste Republikeinen en zelfs sommige Democratische senatoren zouden zich verzetten tegen een heuse progressieve gezondheidsagenda. Dat neemt niet weg dat het onderwerp van de geneesmiddelenprijzen geregeld op tafel zal komen (hoewel dit voor de nieuwe regering waarschijnlijk geen topprioriteit wordt). Dat kan volatiliteit veroorzaken.  We verwachten ons niet aan ingrijpende veranderingen, en beschouwen de gezondheidszorgsector en de meeste van zijn subsectoren als interessante langetermijnbeleggingen.

EQ_202101_nl_3.JPG

 

Groeilanden: het vaccin en de zwakkere dollar hebben het sentiment een boost gegeven

Ondanks ernstige nieuwe Covid-19 golven die zich verspreiden over heel Europa, Azië en de VS, en de onzekerheid rond de brexit, sloot een forse stijging in december één van de sterkste kwartalen af in lange tijd, en dat in een uitzonderlijk jaar 2020. Een van de ergste economische en sociale crisissen ooit, veroorzaakt door het coronavirus, stond in schril contrast met de sterk stijgende aandelenmarkten.

De vroegtijdige levering van de eerste vaccins, in combinatie met aanhoudende budgettaire en monetaire ondersteuning en een zwakkere dollar, gaf meer hoop voor een snel economisch herstel. Dat leidde tot een rally op de groeigevoelige markten en sectoren zoals het grondstoffencomplex (olie, metalen). Zelfs goud kon weer terrein veroveren, terwijl Bitcoin naar de stratosfeer steeg. Het is niet verrassend dat in dit groeigevoelige klimaat, gekenmerkt door een zwakke dollar, de groeilanden (+7% in december) opnieuw wereldwijde beleggers aantrokken en sterk bleven stijgen.

Terwijl India, Zuid-Korea en Taiwan fors stegen, die laatste dankzij een fors herstel van technologie, presteerde Azië iets minder goed dan de andere regio's. Zwaargewicht China bleef immers achter, wat vooral te wijten was aan antitrustperikelen rond de technologiereuzen en VS dat China maar bleef pesten. 

Grondstoffenrijke en voordien achterblijvende markten in Latijns-Amerika, met Brazilië op kop, en EMEA, met Zuid-Afrika, Rusland en in zelfs grotere mate Turkije, presteerden superieur in december.  Qua sectoren waren cyclische waarden (materialen, technologie) de uitblinkers. De sterke metalenprijzen waren niet enkel gekoppeld aan de groeiverwachtingen, maar ook aan de verwachte sterke vraag die afkomstig is van de toekomstige forse investeringsvraag in de segmenten schone energie en elektrische voertuigen. Het afgelopen kwartaal presteerde Latijns-Amerika bijzonder sterk, maar over het volledige jaar bekeken slaagden enkel de vier grootste Aziatische markten erin om 2020 af te sluiten met mooie groene cijfers: Zuid-Korea, Taiwan, China en India. Hierdoor kon de volledige MSCI EM index een winst van 19,3% voorleggen in het afgelopen kwartaal, en van 15,8% over het volledige jaar 2020, uitgedrukt in USD. Hierdoor presteerde hij beter dan de ontwikkelde markten (14,1%).

Qua sectoren presteerden de sectoren informatietechnologie, materialen en industriële waarden het beste.  De best presterende landen waren Zuid-Korea, Turkije en Taiwan.

Volgens ons is de cyclische rally nog niet afgelopen. De economische indicatoren zullen normaal gezien blijven herstellen naarmate de vaccinatiegraad verder toeneemt. De Amerikaanse rentevoeten zullen naar verwachting blijven stijgen. De aangekondigde herstelplannen zouden dit jaar moeten worden geïmplementeerd. Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat de rotatie naar value/cyclische waarden zich doorzet.

Daarom hebben we onze score voor financiële waarden opgetrokken, van neutraal tot +1. We denken immers dat value zal blijven stijgen. Binnen de financiële waarden zijn we overwegend positief voor bepaalde traditionele banken, beurzen en nichespelers, omdat online brokers profiteren van het huidige marktklimaat + fintech: thematische rugwind (toenemende concurrentie voor banken). We behouden onze positieve score voor auto's & onderdelen, gelet op de aanhoudende cyclische rally, niet het minst voor het thema elektrische voertuigen. We behouden onze neutrale score voor consumentendiensten, gelet op zijn hoge waardering. Bovendien wordt verwacht dat deze eerder defensieve sector zal blijven lijden onder de marktrotatie die aan de gang is.  We behouden onze neutrale score voor retailing omwille van de buitensporige waarderingen van stay-at-home aandelen (e-commerce). We behouden onze score voor gezondheidszorguitrusting, gelet op de huidige marktrotatie. Volgens ons blijft deze sector op lange termijn echter een winnaar. 

We behouden onze negatieve rating voor communicatiediensten, in het bijzonder voor media & entertainment, omdat deze sector kan achterblijven door de aanhoudende marktrotatie die in het voordeel speelt van back-to-work aandelen, de spanningen tussen China en de VS en de Chinese antitrustregelgeving. We behouden onze positieve score voor Latijns-Amerika. Dit is immers typisch een regio met enorm miskende valuebedrijven en cyclische segmenten (financiële waarden, energie, grondstoffen). De aanhoudende rally van value zou in het voordeel van deze regio moeten spelen. We behouden onze score voor de transportsector omdat de waarderingen aantrekkelijk zijn. De aandelen werden fors afgestraft. Ze hebben de neiging om te herstellen dankzij de heropening/het vaccin. De risico/opbrengstverhouding is duidelijk gunstig. We behouden een evenwichtige portefeuille en combineren value/cyclische waarden en bedrijven die profiteren van de heropening van de economie met kwalitatieve groeibedrijven en -sectoren (technologie, gezondheidszorg, duurzame verbruiksgoederen). Qua stijlen hebben we daardoor een beter evenwicht tussen groei en value en verlagen we de focus op momentum als financieringsbron, ondanks onze positieve kijk op langere termijn.
EQ_202101_nl_4.JPGEQ_202101_nl_5.JPG