Europese aandelen: De gevolgen van de oorlog worden voelbaar

EQ_NL_1.PNG

Begin 2022 stond de economische activiteit opnieuw op het niveau van vóór de pandemie en had de omikrongolf een minder grote impact op de activiteit dan de vorige golven.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden nu echter goed voelbaar:

 • De energieprijzen zijn sterk gestegen en zullen de inflatie in 2022 met meer dan 2% doen toenemen.
 • Het consumentenvertrouwen is gekelderd en dat kan zijn weerslag hebben op de consumptie.
 • Nieuwe verstoringen van de wereldhandel zullen waarschijnlijk de spanningen aan de aanbodzijde versterken en op de industriële activiteit wegen.

Maatregelen van regeringen en opgebouwd spaargeld kunnen de aanslag op de koopkracht van huishoudens helpen opvangen en ervoor zorgen dat het bbp (eurozone) in 2022 met 2,9% groeit. Een vermindering van de aardgasleveringen uit Rusland vormt echter een groot neerwaarts risico voor de groei.

De ECB bevindt zich in een lastig parket: terwijl de neerwaartse risico's voor de groei als gevolg van de oorlog in Oekraïne toenemen, is de arbeidsmarkt krapper dan ooit en vertoont de inflatiedruk geen tekenen van afzwakking.

Wat destijlprestaties betreft, hebben groeiaandelen het devoorbije vier weken beter gedaan dan valueaandelen.

Wat de cyclische versus defensieve aandelen betreft, is het beeld gemengd. Het hangt echt van sector tot sector af.

Wat desectorprestaties betreft, kunnen we devoorbije vier weken vaststellen dat de financiële sector het best presteerde, samen met IT en duurzame verbruiksgoederen. De energiesector daarentegen presteerde het slechtst aangezien die pas op de plaats maakte.

Wat koers/boekwaarde versus het rendement op eigen vermogen betreft, kunnen we vaststellen dat de financiële sector, ondanks het feit dat hij de voorbije vier weken het best presteerde, een van de goedkoopste sectoren blijft. Dat staat in schril contrast met de IT-sector, die de afgelopen vier weken ook al tot de best presterende sectoren behoorde maar de duurste sector blijft.

 

UPGRADE VAN DUURZAME VERBRUIKSGOEDEREN VAN -1 NAAR NEUTRAAL

 • Wij blijven +1 op Gezondheidszorg. De sector van de gezondheidszorg is erg lonend: aantrekkelijk, voorspelbare kasstromen en versnellende trends. Na de value/groei rotatie zijn ook uitrustingsgoederen voor de farmasector aantrekkelijk, net als farma.
 • We blijven neutraal voor de financiële sector. De economie zou in Europa ook forser kunnen vertragen, wat negatief is voor de banksector en gediversifieerde financiële instellingen. We houden de verzekeringssector op +1. De verzekeringssector is meer immuun, dankzij zijn meer wereldwijde voetafdruk en lijfrenteactiviteiten.
 • We blijven neutraal voor industriële bedrijven. We geven de voorkeur aan commerciële diensten, die veerkrachtiger zijn. Sommige kapitaalgoederen kunnen profiteren van de investeringen in de mijnbouw- en energiesector en de lucht- en ruimtevaart. Transport wordt getroffen door brandstofkosten.
 • We handhaven onze score voor basisconsumptiegoederen op +1. We zijn overtuigd van een versnelling van het WPA-momentum dankzij de doorrekening van de inputkosten. Veel Europese bedrijven zijn wereldleiders. Bovendien is de sector erg aantrekkelijk (op basis van onze financiële modellen, DCF).
 • We upgraden Duurzame verbruiksgoederen van -1 naar neutraal. Na de verkoopgolf van februari en begin maart zijn de luxegoederenbedrijven aantrekkelijker geworden. De sector houdt zich kranig in een klimaat van hoge inputkosten en een vertragende wereldwijde consumptie. Wij nemen onze relatieve winst sinds het jaarbegin van tafel en zetten de sector op neutraal wegens het gewicht van de sector duurzame consumptiegoederen binnen duurzame verbruiksgoederen. De enige bedrijfstak binnen duurzame verbruiksgoederen met een negatief beeld is de Autosector -1. Daarom zijn we aan het neutraliseren.
 • We behouden onze score van -1 voor de nutsbedrijven (negatieve bedrijfs- en belastingontwikkeling). Onzekerheid over de kasstromen voor sommige spelers als gevolg van de crisis in Rusland. Erg hoge schulden


EQ_NL_2.PNG
EQ_NL_3.PNG

 

Amerikaanse aandelen: Herstel na de verkoopgolf

De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden van de verkoopgolf die zij eind februari hadden doorgemaakt als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De crisis bleef niettemin nazinderen door de stijgende olie- en gasprijzen, die in de loop van de maand nogal volatiel zijn geweest. Intussen heeft de Federal Reserve haar beleidsrente voor het eerst met 25 basispunten verhoogd om de inflatiedruk te bestrijden. In deze context valt de relatieve outperformance van de energiesector, de materialen, de gezondheidszorg en de informatietechnologie ons op. De financiële sector profiteerde niet van de stijging van de langetermijnrente, terwijl basisconsumptiegoederen ondermaats presteerden.

Vanuit economisch oogpunt is het jaar goed van start gegaan met activiteitsindicatoren die wijzen op een voortzetting van de groei boven het trendniveau. De hoge inflatie, de stijgende rentevoeten en de onzekerheid over het conflict tussen Rusland en Oekraïne beginnen echter te wegen op de activiteitsindicatoren in de verwerkende nijverheid. Zo viel de jongste ISM van de verwerkende industrie in maart wat tegen als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen, zoals blijkt uit de leveringen van de toeleveranciers, en stijgende inputprijzen. Dit ligt in de lijn van onze verwachtingen. De oorlog in Oekraïne zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe onderbrekingen van de bevoorradingsketen en zal de productie afremmen, hoewel de VS slechts in beperkte mate aan Oekraïne en Rusland is blootgesteld.

De verzwakking van de indicatoren voor de economische bedrijvigheid lijkt echter voorlopig beperkt te blijven tot de verwerkende nijverheid. Ondanks de stopzetting van de begrotingssteun blijft de consumptie immers op peil, aangezien het beschikbare inkomen nog niet verzwakt. De afnemende begrotingssteun en de stijgende energieprijzen, die op de koopkracht van de huishoudens wegen, worden momenteel gecompenseerd door de voortdurende banengroei en het opgebouwde spaargeld.

Intussen heeft de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrente voor het eerst, zoals verwacht, met 25 basispunten verhoogd, waardoor duidelijk werd dat ze nog verder zal moeten worden verhoogd. Het mediaan stemgerechtigde lid van de Federal Reserve verwacht nu zeven renteverhogingen dit jaar en vier volgend jaar.

Tegen deze achtergrond zou de groei in 2022 iets boven de trend moeten blijven (ongeveer 3%), met een hogere inflatie als belangrijkste neerwaartse risico voor ons basisscenario.

Intussen staat het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal van 2022 voor de deur. Nog voor het begint, zien wij dat de winstherzieningen in de VS licht negatief zijn, maar niets om over wakker te liggen.

Verwacht wordt dat de meeste Amerikaanse sectoren opnieuw een gezonde winstgroei zullen optekenen en de consensusverwachtingen gaan uit van een winstgroei van bijna 9% over het volledige jaar 2022. Die verwachte winstgroei sluit aan bij een economische groei van ongeveer 2,5% en kan als te voorzichtig worden beschouwd.

Als gevolg van de verwachte winstgroei voor 2022 bleef de koers-winstverhouding over de volgende 12 maanden in de VS iets onder de 20, wat nog steeds boven zijn langetermijnmediaan ligt.

DOWNGRADE VAN DUURZAME VERBRUIKSGOEDEREN VAN NEUTRAAL NAAR -1

Hoge inflatie, stijgende rentevoeten en een gebrek aan zichtbaarheid door de oorlog in Oekraïne nopen ons tot voorzichtigheid en een wat defensieverehouding. In deze context hebben wij duurzame consumptiegoederen gedowngraded van neutraal naar -1. De gezondheidszorg blijft onze enige positieve sectorovertuiging bovenop het toenemend belang van stockpicking, zonder uit het oog te verliezen dat reactiviteit in deze snel evoluerende marktomstandigheden niettemin cruciaal zal zijn.

 

 • Wij hebben duurzame verbruiksgoederen gedowngraded van neutraal naar -1. We zien dat de sector in maart sterk is opgeveerd en vrij duur is geworden tegen meer dan 30 keer de verwachte winst voor 2022. Bovendien is de sector van de duurzame verbruiksgoederen kwetsbaar voor stijgende inputprijzen en kan hij dus te kampen krijgen met margedruk, in een context waarin de koopkracht van de Amerikaanse consument ook kan worden aangetast door de hoge inflatie en energieprijzen.
 • We staan nog steeds op +1 voor de gezondheidszorgsector. Verwacht wordt dat de sector van de gezondheidszorg voor enige stabiliteit zal zorgen in de huidige volatiliteit. Geen negatieve impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zijn defensieve kwaliteiten, de geringe afhankelijkheid van de economische omstandigheden en de voortschrijdende innovatie in alle segmenten van de gezondheidszorg springen in dit klimaat in het oog. Voor ons is de gezondheidszorg duidelijk een GARP-sector met positieve winsten en een aantrekkelijke waardering.
 • We behouden onze neutrale score voor basisconsumptiegoederen.Samen met gezondheidszorg is dit een meer defensieve sector die de neiging heeft beter te presteren tijdens marktturbulentie, hoewel stijgende inputprijzen ook een negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsmarges.
 • We behouden onze neutrale score voor de financiële sector. Hoewel de sector op middellange termijn nog steeds kan profiteren van de steun van hogere rentevoeten, is de aandacht van de beleggers verschoven naar de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
 • We blijven neutraal voor industriële waarden. Nu de Federal Reserve aan een nieuwe verkrappingscyclus is begonnen en de inputprijzen stijgen, wat de marges dus onder druk zet, staat de sector op korte termijn onder druk. We leggen echter nog steeds de nadruk op sectoren die de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken. De situatie in Oekraïne heeft geleid tot sterk stijgende energieprijzen en een toenemend streven naar meer energieonafhankelijkheid, waardoor het belang van de energietransitie nog meer naar voren komt.Dat zal leiden tot een versnelde vervanging van fossiele brandstoffen, investeringen in energie-efficiëntie en verhoogde capex, naast andere hernieuwbare energiebronnen en waterstof.
 • Wij hebben onze neutrale visie op technologie Vanuit kortetermijnperspectief is het nog te vroeg om te kopen. Op middellange termijn zien wij nog steeds veel waarde in de technologiesector, die niet al te duur is. De sector blijft profiteren van de aanhoudende economische groei, heeft een licht cyclisch aspect en technologie speelt in vele andere sectoren een belangrijke rol. Bovendien zullen verschillende subsegmenten, zoals halfgeleiders, profiteren van een langere conjunctuurcyclus als gevolg van de huidige tekorten.


EQ_NL_4.PNG

 

Groeilanden: De risk-off blijft aanwezig in de groeilanden

De groeilandenaandelen presteerden in maart wisselvallig en sloten 2,5% lager (in USD, alle % rendementen in dit hoofdstuk zijn in USD rendementen), terwijl aandelen uit de ontwikkelde landen +2,5% winst boekten afgelopen maand. De grootste daler was zwaargewicht China, waar het sentiment voorzichtig bleef en de bezorgdheid over de vertragende groei nog werd versterkt door oplopende Covid-besmettingen en aankondigingen van lockdowns in de belangrijke diensten- en productiehubs Shanghai en Shenzhen. In een volatiele maand, waarin de Chinese overheid uiteindelijk geruststellende beleidsondersteunende maatregelen nam om de groei en de markten te stabiliseren, eindigde de MSCI China de maand toch nog 8% lager. Buiten China bleven een aantal pijnpunten de aandelenkoersen parten spelen, zoals de aanhoudende Russische invasie in Oekraïne, stijgende grondstofprijzen en inflatiecijfers, en de beslissing van de FED om haar opkoopprogramma voor obligaties te beëindigen en de renteverhogingscyclus te starten met +25 bp. Dit jaar staan er maar liefst zeven renteverhogingen op stapel. Terwijl 10-jarige Treasuries wonnen en dichter bij de 2,5% kwamen (om de maand af te sluiten op 2,34%), bleef de dollar sterker worden (DXY-index 1,7% hoger), wat de rendementen op de groeilanden nog meer tegenwind bezorgde.

Stijgende grondstoffen zorgden echter voor wat rugwind voor de Latijns-Amerikaanse markten, die afgelopen maand het sterkst bleven presteren (+12,2%) en ook sinds het jaarbegin (+26,1%). In Azië corrigeerde Taiwan eveneens met -2,5% doordat de bezorgdheid over de groeivertraging in China en over de piek van de wereldwijde groei zich ook in de regio deed gevoelen. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea, met een nieuw gekozen regering, wekte de verwachting dat de regelgeving voor internet en de banksector zou worden versoepeld. De Zuid-Koreaanse markten eindigden de maand vlak met -0,2% voor de maand, maar nog steeds -10% lager voor het kwartaal. India veerde op (+3,6%) na de verkoopgolf in februari, toen de bezorgdheid over de stijgende inflatie wegebde en de binnenlandse vraag sterk bleef. De groeilanden uit het Midden-Oosten en Afrika boekten verlies, omdat Rusland uit de MSCI EM index werd verwijderd omdat het niet aan de voorwaarden voor markttoegang voldeed.

 

Wijzigingen in de regiovisies:

Geen grote veranderingen in onze regiovisies.

Gezien de laatcyclische vooruitzichten handhaven wij in ruimere zin een neutrale/onderwogen positie voor regio's die in hoge mate afhankelijk zijn van de invoer van grondstoffen/energie, duur gewaardeerd zijn of gevoelig zijn voor een afvlakkende wereldgroei.

Tegelijkertijd hebben wij een relatieve voorkeur voor grondstof- en energie-exporterende regio's (Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en delen van de ASEAN-landen) die profiteren van hogere grondstoffen- en energieprijzen.

Wijzigingen in sectorratings:

Huishoudproducten & persoonlijke verzorging in basisconsumptiegoederen geüpgraded naar neutraal (0):

In lijn met de bredere opwaardering van basisconsumptiegoederen zetten wij de sector Huishoudelijke en Persoonlijke verzorgingsproducten op neutraal.

Wij blijven voorzichtig voor de vooruitzichten voor groeilandenaandelen in het licht van de aanhoudende onzekerheden, zoals de aanhoudende Russische invasie in Oekraïne die op korte termijn niet lijkt te de-escaleren, en de Fed die verkrapt in een omgeving van vertragende wereldwijde groei. Relatief gezien blijven wij echter optimistisch over groeilandenaandelen, vooral in belangrijke grondstoffenexporterende regio's zoals Latijns-Amerika, Zuid-Afrika en de ASEAN-landen, die goed geplaatst blijven om van de hogere grondstoffenprijzen te profiteren. Tegelijkertijd staat de risicopremie voor indexzwaargewicht China, na de langdurige marktcorrectie sinds februari 2021, momenteel op het hoogste niveau sinds lange tijd, waarbij een groot deel van het risico als gevolg van de geopolitieke situatie die leidt tot vertragende consumptie is ingeprijsd. Elk teken van beleidsondersteuning en herstel van de consumptie kan het vertrouwen in de regio een boost geven. Wij blijven neutraal en selectief in afwachting van duidelijke tekenen van beleidsondersteuning en -versoepeling.

Meer in het algemeen blijven wij vanuit het oogpunt van de portefeuillepositionering een evenwichtige houding aannemen. Bedrijven die profiteren van duurzame groei in de groeilanden vullen we aan met selectie posities in energie, materialen en financials. In het licht van de toegenomen geopolitieke risico's hebben wij ook de defensieve posities licht verhoogd, door kwalitatieve telecom en nutsbedrijven bij te kopen.

EQ_NL_5.PNG

EQ_NL_6.PNG

EQ_NL_7.PNG
EQ_NL_8.PNG