20 NOV

2019

ESG-nieuws , Opinions , SRI

Duurzame effecten uit de groeilanden presteren beter

Wanneer we ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG) toepassen op aandelen uit de groeilanden, zien we dat dit in belangrijke mate een meerrendement oplevert.

De bedrijven van de groeilanden die oplossingen voorstellen voor ecologische, sociale en governanceuitdagingen waarmee hun land geconfronteerd wordt, bieden interessante beleggingskansen. Dat blijkt uit hun relatieve prestaties de afgelopen tien jaar.

Op het vlak van duurzaamheid hebben de groeilanden een aantal specifieke kenmerken. Ze zijn sterk blootgesteld aan klimaatrisico's, en de energiemix van bepaalde van die landen zal de komende twintig jaar in belangrijke mate moeten veranderen. Wanneer we het voorbeeld van China nemen, dat hoofdzakelijk afhankelijk is van steenkool, is dit het land dat tegen 2040 het meest zal moeten inzetten op hernieuwbare energie.

Ook governance kijkt naar een aantal grote uitdagingen die de groeilanden zullen moeten aangaan. De normen op dat vlak wijken immers vrij sterk af van die van de ontwikkelde landen. Ook de verschillen tussen de landen onderling kunnen bijzonder groot zijn. Gemiddeld bedraagt de governancescore voor emittenten uit de groeilanden 4,95 terwijl die van emittenten uit de ontwikkelde landen 5,88 bedraagt.

In het kader van een recente studie die onze researchteams hebben gedaan, wilden we de impact evalueren van een ESG-selectie op de prestaties van een aandelenportefeuille van groeilanden. Door de resultaten van emittenten uit de groeilanden met de beste ESG-score af te zetten tegen die van de MSCI-groeilandenindex, is gebleken dat de eerstgenoemde de afgelopen tien jaar gemiddeld 2,4% beter hebben gepresteerd. Bovendien is de volatiliteit van de ESG-portefeuille vergelijkbaar geweest met die van een traditionele portefeuille.

We zien een prestatieverschil in het voordeel van de duurzame leiders, ongeacht de regio (Azië, Latijns-Amerika, Midden-Oosten of Afrika), en dat voor alle beurskapitalisaties. Dit is nog meer uitgesproken voor kleine en middelgrote kapitalisaties dan voor grote. De analyse toont eveneens aan dat alle sectoren, met uitzondering van twee, baat hebben bij een emittentenkeuze in functie van ESG-criteria. In dat opzicht is de energiesector interessant: hoewel gemiddeld de 37 ESG-effecten een rendement hebben opgeleverd van 3,7%, dus een slechter resultaat dan dat van de index MSCI groeilanden aandelen (4,2%), is de dispersie volgens de ESG-rating aanzienlijk, aangezien de beste erin geslaagd zijn om een gemiddeld rendement van 7,3% neer te zetten terwijl de slechtste een rendement van amper 1,1% hebben opgeleverd!

Bepaalde filters die worden gebruikt om de meest duurzame bedrijven te selecteren, hebben zeer belangrijke effecten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de filter die bedrijven uitbant die actief zijn in controversiële activiteiten (wapens, kansspelen, alcohol en tabak), of bedrijven die geconfronteerd worden met grote controverses. Door deze bedrijven uit te sluiten van een universum van groeilandenaandelen, kan een belegger zijn gemiddeld rendement met zowat 0,4% optrekken. Wanneer hij zijn selectie maakt aan de hand van normatieve filters (corruptierisico, respect voor arbeids- of mensenrechten, ecologisch risico), dan bedraagt dit meerrendement zowat 0,2%.

De studie heeft ook een interessante conclusie opgeleverd, met name dat de daling van de ESG-rating van een bedrijf een nuttige voorspellende indicator kan zijn voor zijn toekomstige relatieve prestaties op een termijn van 6 maanden tot 3 jaar. Over het algemeen vertaalt een neerwaarts herziene ESG-rating zich al snel in een forse underperformance.

Uit deze analyses blijkt dat de integratie van ESG-criteria in de selectie van een portefeuille groeilandenaandelen op lange termijn toegevoegde waarde kan creëren, en dat tegen een gelijkaardig risico. Bovenop de selectie van bedrijven in functie van ESG-criteria moeten we echter de selectie toevoegen van de landen waarin ze gevestigd zijn, de landen waar zij de meeste productie genereren en de landen waarvoor hun producten en diensten bestemd zijn. Onze aanpak bestaat uit een evaluatie van elk land op zijn gebruik van de vier soorten kapitaal waarmee het een duurzame economische groei kan bestendigen. Het beheer van menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal (reserves van natuurlijke hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen alsook milieubeheer), maatschappelijk kapitaal en de duurzaamheid van de economische activiteit van een land (in welke mate is de huidige economische activiteit leefbaar) heeft immers een rechtstreekse impact op de duurzaamheid van de bedrijven zelf.

David CZUPRYNA - Head of ESG Client Portfolio Management