juridische informatie

Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan het aanvaarden van de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de hierna volgende “Juridische Informatie”.

1. Bedrijfsgegevens

Op deze website is "Candriam" (ook "Candriam Investors Group" genoemd) de gehanteerde benaming voor het geheel van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep Candriam. Volgende entiteiten maken deel uit van Candriam:

 • Candriam Luxembourg: 
  een Commanditaire Vennootschap op Aandelen vennootschap naar Luxemburgs recht, erkend als beheervennootschap, met als handelsregisternummer R.C.S. B 37.647 en met maatschappelijke zetel te L-8009 Strassen, Luxembourg, Serenity - Bloc B, route d'Arlon 19-21. 
 • Candriam Belgium: 
  een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, erkend als beheervennootschap, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met als handelsregisternummer RPR 0462.569.739 en met maatschappelijke zetel te B-1000 Brussels, Kunstlaan 58. 
 • Candriam France: 
  een société par actions simplifiée naar Frans recht, erkend als beheervennootschap, met als handelsregisternummer R.C.S. Paris 344 032 743 en met maatschappelijke zetel te F-75408 Paris, Rue Washington 40. 
 • Ausbil Investment Management Limited:
  een naamloze vennootschap (public limited company) naar Australisch recht, erkend als beleggingsonderneming, met als handelsregisternummer ABN 26 076 316 473 en met maatschappelijke zetel te Veritas House - Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australië ;
 • Candriam Zwitserland (Candriam Zwitserland LLC): 
  met als handelsregisternummer R.C. CH-227.651.154, en kantoor houdende te rue du 31 décembre 40-42, CH–1207 Genève. 
 • Candriam Luxembourg - Succursale italiana (Italië), 
  met als handelsregisternummer 13228410158, en kantoor houdende te Corso Italia 1, I-20122 Milan. 
 • Candriam Luxembourg – Nederlands bijkantoor (Nederland), 
  met als handelsregisternummer KVK 24364887, en kantoor houdende te Gustav Mahlerplein 3 (26th floor) 1082 MS Amsterdam 
 • Candriam Luxembourg – Sucursal en España (Spanje), 
  met Fiscal Identification Code WO 181119I, en kantoor houdende te Pº Castellana, 141 - Planta 18, 28046 Madrid
 • Candriam Luxembourg –Zweigniederlassung Deutschland (Duitsland):
  met als handelsnummer HRB 78020, en kantoor houdende te gevestigd in Grüneburgweg 58 - 62, D-60322 Frankfurt am Main;
 • Candriam Luxembourg – UK establishment (Verenigd Koninkrijk):
  met als handelsnummer BR015843, en kantoor houdende te 200 Aldersgate Street, 13th Floor, EC1A 4HD London
 • Candriam Luxembourg – MENA Respresentative Office (Verenigde Arabische Emiraten) : 
  met als handelsnummers F001592 (DFSA) en CL1095 (DIFC), en kantoor houdende te Dubai International Financial Center (DIFC), Office 24, The Gate Village 10, Level 3, Office 24, P.O. Box 506665, Dubai.

U kan contact opnemen met Candriam:  https://contact.candriam.com

De verantwoordelijke uitgever van deze website is Naïm Abou-Jaoudé (rue Washington 40, F-75408 Paris)

2. Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website en haar inhoud die u via deze website ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door :

(1) enerzijds de “privé-belegger”, met name de natuurlijke persoon die zijn/haar gewone verblijfplaats heeft in het land dat door die bezoeker op het daartoe bestemde deel van deze website wordt aangeduid, of
(2) anderzijds de “professionele belegger”, met name de professionele klanten, in de zin van Richtlijn 2004/39EG van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële instrumenten. Alvorens toegang te krijgen tot deze website, zal deze “professionele belegger” zich dienen te registreren volgens de bepalingen en voorwaarden opgenomen op de desbetreffende webpagina’s van deze website.

OPGELET: De geregistreerde “professionele belegger” erkent en aanvaardt door zijn loutere registratie dat het specifieke aan hem/haar toegewijde gedeelte van deze website enkel gericht is tot professionele investeerders zoals onder andere doch niet uitsluitend institutionele investeerders of investeerders met een bijzondere mate van specialisatie en kennis inzake financiële markten en instrumenten, waaronder instellingen voor collectieve belegging. Dergelijke professionele beleggers hebben immers kennis van het feit dat risico’s verbonden zijn aan het investeren in sommige van deze instellingen voor collectieve belegging (hierna: de “ICB’s”), gelet op hun specificiteit en/of de bijzondere mate van vereiste specialisatie en beschikken over de nodige kennis om in dergelijke ICB’s te investeren.

De bezoeker welke geregistreerd is als professionele belegger, erkent en aanvaardt, door deze registratie, dat Candriam hem/haar toegang geeft tot het gedeelte van haar website waar het volledige gamma ICB’s informatief is opgenomen. Daardoor zal de geregistreerde professionele belegger toegang hebben tot informatie met betrekking tot ICB’s dewelke: 

(1) mogelijks niet geregistreerd zijn in het rechtsgebied waar hij/zij zijn/haar maatschappelijke zetel heeft of waar hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats heeft (hierna “zijn rechtsgebied”) of
(2) niet toegelaten zijn om te worden gecommercialiseerd in zijn rechtsgebied of 
(3) niet over het noodzakelijke Europese paspoort beschikken conform de op deze ICB van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen.
Deze website doet daarom geen uitspraak over de mogelijkheid voor de bezoeker van deze website, die geregistreerd is als “professionele belegger”, om in functie van haar/zijn hoedanigheid en/of locatie, te investeren in deze ICB’s volgens de op hem/haar van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en fiscale bepalingen.

De inhoud van deze website kan op geen enkel ogenblik een eigen onderzoek van de lezer alsmede diens technisch en/of zakelijk oordeel vervangen, rekening houdend met zijn/haar persoonlijke situatie. De informatie op deze site kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van eender welk financieel instrument. De informatie kan tevens niet aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of enig ander advies. Voor een aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot de instellingen die zorgen voor de financiële dienstverlening met betrekking tot ons productenaanbod.
De informatie en de resultaten die aan de bezoeker via deze website worden meegedeeld, hebben geenszins de bedoeling om hem/haar aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de Links naar sites die niet onder controle staan van Candriam, zijn slechts bedoeld als een service naar de bezoeker toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

3. Diensten aangeboden op deze website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.
Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via deze website, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt.
De resultaten die de bezoeker achteraf worden meegedeeld worden gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Candriam bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om die gegevens op enigerlei wijze te verifiëren. 
Alle publicaties en informatie op deze site dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Candriam zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Candriam heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Niettemin geeft Candriam geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

4. Reclame

De huidige website bevat onder meer reclame uitgaande van Candriam, voor diensten en producten van Candriam. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn van Candriam kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

5. Cookies

Wanneer u deze site raadpleegt, zal Candriam in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar uw computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op uw harde schijf worden weggeschreven. Het betreft totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreren zij onder andere de taal-en landenkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Candriam kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen.
Indien u dat wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen.
Candriam zal de gegevens die door deze “cookies” verzameld zouden worden volstrekt confidentieel behandelen, overeenkomstig de “best practices” ter zake, en met respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

6. Virussen, Trojaanse paarden en andere malware

Candriam garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gecontroleerd worden op de aanwezigheid van virussen en/of andere schade berokkenende software (malware, Trojaanse paarden, …). Candriam controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van virussen en/of schade berokkenende software.
Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Candriam aan de dag legt, kan Candriam, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer en -toepassingen en de bijhorende risico’s, echter niet garanderen dat alle informatie op deze te allen tijde compleet virusvrij is.
Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt Candriam de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de bezoeker van deze website betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals regelmatig te scannen op de aanwezigheid van virussen.

7. Aansprakelijkheid

Candriam kan, behalve in geval van haar kwaad opzet of opzettelijke fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor: 

 • enige technische moeilijkheid die de bezoeker van deze website zou kunnen ondervinden, wat ook de oorzaak is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, onvoldoende capaciteit, zijn/haar eigen hardware, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de software die hen toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de in dit punt bedoelde soft- en hardware, evenals de computersystemen en hun extensies, blijven exclusief de verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website. 
 • de consultatie en/of het gebruik van de informatie op deze website. 
 • enige schade te wijten aan feiten of handelingen door derden gepleegd waarover zij geen rechtstreekse controle heeft of aan overmacht, zoals onder meer doch niet uitsluitend de schade die ontstaat door het gebruik van hyperlinks die vanop andere, niet onder controle van Candriam ressorterende websites toegang verschaffen tot haar website of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Candriam. 
 • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link. 
 • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover Candriam deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of anderE aanduiding 
 • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van Candriam of de Bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
 • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
 • websites, en praktijken van websites die niet door Candriam beheerd worden.

8. Rechtskeuze en bevoegdheid

De bezoeker aanvaardt dat, in de mate door de wet toegelaten, de op deze site verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht evenals dat de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn inzake enig geschil dat zou kunnen ontstaan naar aanleiding van de informatie op deze website, de hierna volgende internetsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de lezer. Op dergelijke geschillen zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Candriam, de informatie erop weergegeven, de programma’s, de toepassingen, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Candriam of haar leveranciers. De lezer /bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop en van elk gebruik dat niet voorafgaandelijk door Candriam werd toegestaan.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Candriam, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites en/of webpagina’s van Candriam.
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Candriam, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor bezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van Candriam.

10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op deze website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Candriam of de verwerkers die zij daarvoor heeft aangesteld. Buiten dit verwerkingsproces zal Candriam geen gegevens overmaken aan derden. De bezoeker verleent Candriam toestemming om de aldus opgeslagen gegevens te verwerken en te gebruiken voor marketingdoeleinden en specifieke doeleinden eigen aan de financiële sector. Ze kunnen, behoudens verzet van de bezoeker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door de groep Candriam. De bezoeker kan zich tegen dat gebruik verzetten zoals voorzien op de betrokken plaatsen op deze website.
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens opgenomen in de cliënten- en personenbestanden, waarvoor Candriam de verantwoordelijke is. 
De gegevens mogen doorgegeven worden aan derden dewelke zich mogelijk in het buitenland bevinden en met wie Candriam contractueel (of via haar aandeelhouderschap) verbonden is, met het oog op de gegevensverwerking en de uitvoering van verrichtingen. De gegevens mogen ook worden doorgegeven aan instellingen, al dan niet in het buitenland, die ze voor rekening van Candriam verwerken in het kader van de hierboven omschreven doeleinden.

Over de groep Candriam kan u meer informatie bekomen op deze website of op bovenvernoemde adressen of e-mail adres investor.support-dam@Candriam.com.

 • Candriam Luxembourg ,Serenity - Bloc B, route d'Arlon 19-21, L-8009 Strassen - Luxembourg 
 • Candriam Belgium, Avenue des Arts 58, B-1000 Brussels - Belgium 
 • Candriam France, rue Washington 40, F-75408 Paris - France

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de bezoeker recht op inzage en correctie van de verwerkte gegevens. Hiertoe stuurt hij een aangetekend schrijven met een fotokopie van de achterzijde van zijn identiteitskaart naar één van voormelde adressen.

Candriam neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.
In bepaalde gevallen kan Candriam het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoeker geregistreerd.