Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan het aanvaarden van de voorwaarden en bepalingen opgenomen in de hierna volgende “Juridische Informatie”.

1. Bedrijfsgegevens: Op deze website is "Candriam" de gehanteerde benaming voor het geheel van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep Candriam. Volgende entiteiten/bijkantoren maken deel uit van Candriam: 

 • Candriam
  een Commanditaire Vennootschap op Aandelen vennootschap naar Luxemburgs recht, erkend als beheervennootschap, met als handelsregisternummer R.C.S. B 37.647 en met maatschappelijke zetel te L-8009 Strassen, Luxembourg, Serenity - Bloc B, route d'Arlon 19-21. 
  • Candriam – Belgian branch
   ingeschreven in het rechtspersonenregister met als handelsregisternummer RPR 0718.817.510, en kantoor houdende te B-1000 Brussel, Kunstlaan 58.  
  • Candriam - Succursale française
   met als handelsregisternummer R.C.S. Paris 912.029.899, en kantoor houdende te F-75408 Paris, Rue Washington 40.  
  • Candriam – Succursale italiana (Italië):  
   met als handelsregisternummer 13228410158, en kantoor houdende te Via dei Bossi 4, I-20121 Milano, Italy 
  • Candriam – Nederlands bijkantoor (Nederland):  
   met als handelsregisternummer KVK 24364887, en kantoor houdende te Gustav Mahlerplein 3 (26th floor) 1082 MS Amsterdam  
  • Candriam – Sucursal en España (Spanje):  
   met Fiscal Identification Code WO 181119I, en kantoor houdende te Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira, 8 - Floor 4   E-28020 Madrid 
  • Candriam – Zweigniederlassung Deutschland (Duitsland): 
   rmet als handelsnummer HRB 78020, en kantoor houdende te Fellnerstraße 5, D-60322 Frankfurt am Main; 
  • Candriam– UK establishment (Verenigd Koninkrijk): 
   met als handelsnummer BR015843, en kantoor houdende te 200 Aldersgate Street, 13th Floor, EC1A 4HD London 
  • Candriam– MENA Respresentative Office (Verenigde Arabische Emiraten)met als handelsnummer F001592 (DFSA) en CL1095 (DIFC), en kantoor houdende te Dubai International Financial Center (DIFC), The Gate Village 10, Level 3, Office 38, P.O. Box 506665, Dubai. Candriam (referentienummer onderneming: F003472) staat onder toezicht van de DFSA en verleent uitsluitend financiële diensten aan Professionele Cliënten.
 • Candriam Zwitserland (Candriam Zwitserland LLC):  
  met als handelsregisternummer R.C. CH-227.651.154, en kantoor houdende te rue du 31 décembre 40-42, CH–1207 Genève.  

U kan contact opnemen met Candriam:

De verantwoordelijke uitgever van deze website is Naïm Abou-Jaoudé (Aldersgate Street 200 – London EC1A 4 HD, Verenigd Koninkrijk)  

2. Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website en haar inhoud die zijn uitsluitend bestemd voor personen met het recht tot toegang. Indien uw woonplaats of verblijfplaats in een land is waar  de toegang tot en/of het gebruik van deze informatie verboden is, wordt u verzocht de site te verlaten.  

De inhoud van deze website kan op geen enkel ogenblik een eigen onderzoek van de lezer alsmede diens technisch en/of zakelijk oordeel vervangen, rekening houdend met zijn/haar persoonlijke situatie. De informatie op deze site kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van eender welk financieel instrument. De informatie kan tevens niet aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of enig ander advies. Voor een aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot de entiteiten die Candriam’s financiële producten en/of diensten aanbieden. 
De informatie en de resultaten die aan de bezoeker via deze website worden meegedeeld, hebben geenszins de bedoeling om hem/haar aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de hyperlinks naar sites die niet onder controle staan van Candriam, zijn slechts bedoeld als een service naar de bezoeker toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel. 

Voor elke informatie over de voorwaarden waaronder Candriam uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten op uw persoonlijke gegevens mag verwerken, raadpleegt u sectie 10.

3. Diensten aangeboden op deze website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.
Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via deze website, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt.
De resultaten die de bezoeker achteraf worden meegedeeld worden gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Candriam bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om die gegevens op enigerlei wijze te verifiëren. 
Alle publicaties en informatie op deze site dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Candriam zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Candriam heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Niettemin geeft Candriam geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

4. Reclame

De huidige website bevat onder meer reclame uitgaande van Candriam, voor diensten en producten van Candriam. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn van Candriam kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

5. Cookies

Wanneer u deze site raadpleegt, zal Candriam in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar uw computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op uw harde schijf worden weggeschreven. Het betreft totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreren zij onder andere de taal-en landenkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Candriam kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen.
Indien u dat wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen.
Candriam zal de gegevens die door deze “cookies” verzameld zouden worden volstrekt confidentieel behandelen, overeenkomstig de “best practices” ter zake, en met respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

6. Virussen, Trojaanse paarden en andere malware

Candriam garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gecontroleerd worden op de aanwezigheid van virussen en/of andere schade berokkenende software (malware, Trojaanse paarden, …). Candriam controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van virussen en/of schade berokkenende software.
Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Candriam aan de dag legt, kan Candriam, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer en -toepassingen en de bijhorende risico’s, echter niet garanderen dat alle informatie op deze te allen tijde compleet virusvrij is.
Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt Candriam de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de bezoeker van deze website betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals regelmatig te scannen op de aanwezigheid van virussen.

7. Aansprakelijkheid

Candriam kan, behalve in geval van haar kwaad opzet of opzettelijke fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor: 

 • enige technische moeilijkheid die de bezoeker van deze website zou kunnen ondervinden, wat ook de oorzaak is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, onvoldoende capaciteit, zijn/haar eigen hardware, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de software die hen toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de in dit punt bedoelde soft- en hardware, evenals de computersystemen en hun extensies, blijven exclusief de verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website. 
 • de consultatie en/of het gebruik van de informatie op deze website. 
 • enige schade te wijten aan feiten of handelingen door derden gepleegd waarover zij geen rechtstreekse controle heeft of aan overmacht, zoals onder meer doch niet uitsluitend de schade die ontstaat door het gebruik van hyperlinks die vanop andere, niet onder controle van Candriam ressorterende websites toegang verschaffen tot haar website of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Candriam. 
 • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link. 
 • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover Candriam deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of anderE aanduiding 
 • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van Candriam of de Bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
 • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
 • websites, en praktijken van websites die niet door Candriam beheerd worden.

8. Rechtskeuze en bevoegdheid

De bezoeker aanvaardt dat, in de mate door de wet toegelaten, de op deze site verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht evenals dat de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn inzake enig geschil dat zou kunnen ontstaan naar aanleiding van de informatie op deze website, de hierna volgende internetsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de lezer. Op dergelijke geschillen zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Candriam, de informatie erop weergegeven, de programma’s, de toepassingen, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Candriam of haar leveranciers. De lezer /bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop en van elk gebruik dat niet voorafgaandelijk door Candriam werd toegestaan.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Candriam, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites en/of webpagina’s van Candriam.
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Candriam, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor bezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van Candriam.

 

10. Website Candriam/Privacyverklaring t.a.v. Clienten [Publicatiedatum: Juni 2021]

Candriam verbindt zich ertoe de privacy van personen, met inbegrip van haar cliënten, te respecteren. 

Candriam is eigenaar en beheerder van deze website https://www.candriam.com 

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") geeft toelichting bij de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door Candriam. We vragen u om het onderstaande aandachtig door te nemen om inzicht te krijgen in onze visie en praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Voor de toepassing van wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "AVG"), is Candriam de "gegevensbeheerder" van uw persoonsgegevens. 

Candriam Switzerland heeft als EU-vertegenwoordiger voor GDPR-aangelegenheden Candriam Group aangesteld met maatschappelijke zetel te 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen Luxembourg; registratienr. R.C.S. Luxemburg : B 180524. 

Persoonsgegevens die we verzamelen

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft:
  • Indien u navraag doet naar de mogelijkheden of diensten die Candriam te bieden heeft (ook wanneer u navraag doet in naam van uw werkgever) kunnen we uw persoonsgegevens verwerken - met inbegrip van uw naam, geslacht, adres, persoonlijk of professioneel e-mailadres en persoonlijk of professioneel telefoonnummer, financiële gegevens, persoonlijke beschrijving, foto, identiteitsdocumenten (inclusief uw paspoort of identiteitsbewijs), professionele activiteit, burgerlijke staat, informatie over uw nabestaanden of begunstigden.
  • U en/of uw werkgever kunnen ons in het kader van ons grondig onderzoek van uw werkgever informatie verstrekken over u wanneer u een formulier op onze website invult, of wanneer u met ons correspondeert via de telefoon, per e-mail, via andere elektronische middelen, of schriftelijk. Dit omvat informatie die u ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt op onze website, wanneer u zich inschrijft op een van onze diensten of rapporten, onze website doorzoekt, navraag doet, informatie of inhoud indient via onze website, een probleem meldt met onze website of informatie opvraagt via onze website – met inbegrip van uw naam, e-mailadres, geslacht, beroepsactiviteit, postadres, telefoon- en faxnummer.
  • Indien u interesse heeft om deel te nemen aan sociale en vrijetijdsevents, zowel fysiek als digitaal, die worden georganiseerd door Candriam om onze commerciële activiteiten te ondersteunen, dan kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, geslacht, adres en persoonlijk of professioneel e-mailadres.
 • Informatie die we over u verzamelen: Bij elk bezoek aan onze website is het mogelijk dat we automatisch de volgende informatie over u verzamelen:
  • technische informatie, inclusief het Internet protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, uw logingegevens, browsertype en -versie, instelling tijdzone, soorten browser-plugins, besturingssysteem en platform; en
  • Informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd); producten, diensten of thema’s die u bekeek of opzocht; laadtijd pagina’s, downloadfouten, duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, informatie over interactie op pagina’s (zoals scrollen, klikken, en muisbewegingen), en methodes gebruikt om weg te navigeren van de pagina en het telefoonnummer dat u gebruikte om ons te bellen.
 • Informatie die we ontvangen van andere bronnen:
  • We kunnen ook informatie over u ontvangen wanneer u gebruikmaakt van een van de andere door ons beheerde websites of andere diensten die we aanbieden.
  • We maken deel uit van een wereldwijde groep van vennootschappen voor vermogensbeheer en we bieden financiële diensten aan. Indien u een aanvraag deed voor diensten waarbij één of meer entiteiten van onze groep betrokken zijn, melden we u dit, en met het oog op deze dienstverlening is het mogelijk dat we relevante informatie krijgen van de entiteiten van onze groep.
  • We werken nauw samen met derden (zoals banken en andere financiële instellingen, bedrijfspartners, juridisch of andere adviseurs, onderaannemers op technisch vlak, leveranciers van analysediensten, leveranciers van zoekinformatie) en het is mogelijk dat we van hen informatie over u ontvangen.
 • Informatie over andere mensen: Indien u ons informatie geeft over een andere persoon dan uzelf, zoals andere werknemers van uw werkgever, uw personen die u begeleiden op sociale of vrijetijdsevents, zowel fysiek als digitaal, die worden georganiseerd door Candriam om onze commerciële activiteiten te ondersteunen, dient u ervoor te zorgen dat deze persoon begrijpt op welke manier deze informatie zal gebruikt worden, en dat hij/zij u de toestemming heeft gegeven om de informatie aan ons door te geven, en dat u ons, en onze externe dienstleveranciers, toelaat om deze te gebruiken.

Doel en wettelijke basis voor de verwerking van gegevens

We kunnen u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen of verwerken voor bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld, en zoals hierna toegelicht, indien dit noodzakelijk is om met u contact op te nemen om informatie te verstrekken over producten en diensten of gebeurtenissen die interessant kunnen zijn voor u of uw werkgever.

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om een contractuele overeenkomst met u na te leven. Dit omvat de verwerking van uw persoonsgegevens om uw identiteit te controleren, of om op een andere manier diensten aan u te leveren.

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld wanneer we een verzoek ontvangen van rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsambtenaren.

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer het in ons gerechtvaardigd belang is dit te doen, en wanneer dit belang niet wordt opgeheven door uw rechten inzake gegevensbescherming. We hebben een afwegingstoets gemaakt voor alle gegevensverwerking die we uitvoeren op basis van onze legitieme belangen, die we hierboven hebben beschreven. U kunt informatie over onze afwegingstoets verkrijgen door contact met ons op te nemen met behulp van de details hieronder vermeld.

In het bijzonder:

 • gebruiken we uw persoonsgegevens met het oog op een efficiënt beheer van onze activiteiten;
 • gebruiken we uw persoonsgegevens met het oog op een commercieel en juridisch grondig onderzoek van onze klanten en beleggers om hun activiteiten en toestand te beoordelen in verband met hun beleggingen en de levering van onze diensten;
 • we volgen het gebruik van onze websites op, en we gebruiken uw persoonsgegevens om ons te helpen bij het opvolgen, verbeteren en beschermen van onze diensten en websites, zowel online als offline;
 • Nous surveillons les comptes de nos investisseurs pour prévenir,
 • we volgen beleggersrekeningen op met het oog op preventie, onderzoek en/of melding van fraude, terrorisme, onjuiste weergave, veiligheidsincidenten of -misdaad, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en
 • we gebruiken waar nodig persoonsgegevens in verband met rechtsvorderingen en met het oog op compliance, regelgeving en onderzoek (met inbegrip van bekendmaking van deze informatie in het kader van juridische procedures of geschil).
 • We gebruiken uw persoonsgegevens of die van de personen die u begeleiden in verband met de organisatie van sociale of vrijetijdsevents, zowel fysiek als digitaal, om onze commerciële activiteiten te ondersteunen.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met vennootschappen van onze groep1.

Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met vertrouwde derden, zoals:

 • Juridisch of andere adviseurs, consultants en andere professionele deskundigen, consultants en andere professional experts, klagers en verzoekers, en leveranciers en dienstleveranciers van elk van de bovenvermelden, en elk van hun verbonden activiteiten;
 • Bedrijfspartners, leveranciers en onderaannemers enkel met als doel de uitvoering van de prestaties in het kader van een overeenkomst die we met hen, met u of uw werkgever afsluiten. We treffen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze personeelsleden uw persoonsgegevens beschermen, en op de hoogte en bewust zijn van hun verplichtingen inzake de veiligheid van informatie; en
 • Leveranciers van analysediensten, en zoekmachines die ons bijstaan bij de verbetering en optimalisering van onze website.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden:

 • Indien we overgaan tot de verkoop of aankoop van activiteiten of activa. In dat geval is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan de prospectieve verkoper of koper van die activiteiten of activa;
 • indien Candriam, haar activiteiten, of haar activa overgenomen worden door een derde. In dat geval zullen de persoonsgegevens die in het bezit zijn van deze derde over zijn gebruikers, leveranciers of klanten een van de overgedragen activa zijn;
 • Indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om overeenkomsten toe te passen; of indien we dit redelijkerwijs als noodzakelijk beschouwen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Candriam, onze gebruikers, onze klanten, of andere te beschermen; en
 • Met het oog op misdaadpreventie en fraudebescherming.

Marketingcommunicatie

 • Het is mogelijk dat wij, of vertrouwde derden in onze naam, met u contact opnemen via e-mail of post met informatie over producten, diensten en gebeurtenissen die voor u van belang zijn. Indien noodzakelijk krijgt u, op het moment waarop u ons uw persoonsgegevens bezorgt, de kans om aan te geven of u er al dan niet mee instemt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie mee te delen over deze producten of diensten of gebeurtenissen.
 • U kunt zich hiervoor op ieder ogenblik afmelden door ons een e-mailbericht te sturen naar de hieronder vermelde contactgegevens.

Waar we uw persoonsgegevens opslaan en hoe we deze beschermen

Een aantal van vennootschappen van onze groep aan wie Candriam uw persoonsgegevens (zoals hierboven vermeld) meedeelt, kunnen gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, maar ook landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat equivalent is aan het niveau dat wordt geboden door uw thuisland.

Om afdoende bescherming te bieden voor deze overdracht maakt Candriam gebruik van overdrachtmechanismen goedgekeurd door uw thuisland, die de uitvoering kunnen bevatten van gepaste contractuele bepalingen op grond van, en in overeenstemming met de EU modelbepalingen. Om een exemplaar van het overdrachtmechanisme te ontvangen, kunt u met ons contact opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of vernietiging.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens overgedragen aan onze website niet garanderen. Iedere overdracht is voor uw eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsmaatregelen hanteren om ongeoorloofde toegang te trachten te voorkomen.

Uw rechten

U beschikt over diverse rechten ten aanzien van ons gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Toegang: U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn. We wijzen erop dat er uitzonderingen op dit recht zijn, zodat de toegang kan geweigerd worden indien bijvoorbeeld het aan u ter beschikking stellen van de informatie persoonsgegevens van een andere persoon zou prijsgeven, of indien het ons vanuit juridisch standpunt niet mogelijk is om deze informatie mee te delen. U hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Indien u dit wenst, gelieve met ons contact op te nemen aan de hand van de hieronder vermelde contactgegevens.
 • Nauwkeurigheid: We streven ernaar om uw persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en volledig te houden. We verzoeken u om met ons contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, of gewijzigd werden zodat we uw persoonsgegevens steeds actueel kunnen behouden. U kunt een aantal van uw persoonsgegevens ook nakijken en corrigeren/bijwerken door met uw accountgegevens in te loggen op onze website.
 • Bezwaar: In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om ons te vragen om uw persoonsgegevens te blokkeren, te verwijderen en te beperken. Indien uw wenst dat we niet langer gebruikmaken van uw persoonsgegevens, gelieve ons dit te melden via de onderstaande contactgegevens.
 • Porting: U hebt het recht om te vragen dat een aantal van uw persoonsgegevens aan u, of aan een andere gegevensbeheerder worden overgedragen in een algemeen gebruikte, machine-leesbare vorm.
 • Klachten: Indien u van oordeel bent dat uw rechten op het vlak van gegevensbescherming werden geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit of om in beroep te gaan via de rechtbank.

We wijzen erop dat er uitzonderingen bestaan op deze rechten indien we bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens verder te blijven verwerken. 

Wanneer we u vragen om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, zullen we trachten duidelijk te maken of de door ons gevraagde persoonsgegevens moeten bezorgd worden opdat we de producten en diensten aan u of uw werkgever zouden kunnen leveren, of dat het verstrekken van persoonsgegevens naar keuze is.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang we noodzakelijk of wenselijk achten om te voldoen aan onze zakelijke doeleinden of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving, auditvereisten, wettelijke verzoeken of gerechtelijke bevelen.

Persoonsgegevens zullen bewaard worden in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van documenten, en in de meeste gevallen zullen deze niet langer bewaard worden dan tien (10) jaar na de datum van het laatste gebruik.

Wijzigingen van ons privacyverklaring

Eventuele toekomstige wijzigingen van ons Beleid zullen op deze pagina gepubliceerd worden en, indien nodig, ontvangt u hierover een bericht via e-mail. Gelieve regelmatig na te gaan of er updates of wijzigingen zijn van ons Beleid.

Contactgegevens

Indien u uw wettelijke rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons dit schriftelijk te melden via [DPO]@candriam.com

 


1De lijst van de vennootschappen van onze groep is verkrijgbaar via de volgende link:
https://www.candriam.be/en/private/legal-and-disclaimer-candriam/legal-information/