MIFID II

 

De nieuwe Europese regelgeving betreffende markten in financiële instrumenten (MiFID/MiFIR) trad op 3 januari 2018 in werking.

Omdat de marktstructuren zijn veranderd als gevolg van de financiële crisis, is MiFID I herzien en wordt ze verdergezet in MiFID II. Die richtlijn streeft er in het bijzonder naar om de transparantie, efficiëntie en integriteit van de financiële markten te vergroten.

MiFID/MiFIR (hierna "MiFID") is een regelgevend kader dat de verlening van beleggingsdiensten, zoals portefeuillebeheer en beleggingsadvies, regelt, overal in Europa hoge normen voor de bescherming van beleggers oplegt, en de handel in financiële instrumenten reguleert en harmoniseert.

Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste maatregelen die in de MiFID-richtlijn worden uiteengezet, alsook hun effect op Candriams activiteiten van portefeuillebeheer en beleggingsadvies.


Download the document

Hieronder vindt u alle documenten betreffende MiFID:

PROCEDURE EN FORMULIEREN OM VAN CATEGORIE TE VERANDEREN (OPT UP/DOWN)

DOCUMENTS

Procedure to change of category (Opt up/down) .pdf
Classification as a professional investor (individual) .pdf
Classification as a professional investor (company) .pdf
Application to be classified as a professional investor (individual) .pdf
Application to be classified as a professional investor (company) .pdf
Request to change investor classification for the purposes of receiving greater protection  .pdf

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE RISICO'S EN KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Download the document

Top 5 Brokers

“BEST SELECTION” 2021 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM BELGIUM
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2021 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM FRANCE
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2021 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM LUXEMBOURG
(.xml format)

 

“BEST SELECTION” 2020 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM BELGIUM
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2020 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM FRANCE
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2020 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM LUXEMBOURG
(.xml format)

 

“BEST SELECTION” 2019 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM BELGIUM
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2019 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM FRANCE
(.xml format)

“BEST SELECTION” 2019 - The 5 main intermediaries (brokers) - CANDRIAM LUXEMBOURG
(.xml format)

SELECTIEBELEID VAN DE ENTITEITEN WAARAAN CANDRIAM DE UITVOERING VAN ORDERS TOEVERTROUWT

Download

BELEID BETREFFENDE BELANGENCONFLICTEN

Download the document

KLACHTEPROCEDURE

Lees meer

Andere wettelijk verplichte informatie

BELEID BETREFFENDE PROXY VOTING

Sinds begin 2003 ontwikkelt Candriam een actief beleid betreffende proxy voting en oefent het de stemrechten die gepaard gaan met de aandelen die het namens cliënten beheert, actief uit.
De fundamenten van Candriams stembeleid worden gevormd door de rechten en gelijke behandeling van de aandeelhouders, de juistheid van de financiële informatie en de verantwoordingsplicht en onafhankelijkheid van de raad van bestuur.

Download the document

EXTERNE OPENBAARMAKING VAN HET BELONINGSBELEID

Download the document

EXTERNE OPENBAARMAKING VAN HET BELONINGSBELEID

Download de gerapporteerde bemiddelingskosten ten laste van Candriam – Succursale française (in het Frans).

HOE GAAT CANDRIAM OM MET DE VEREISTEN VAN DE RICHTLIJN BETREFFENDE DE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS VAN DE EU II (SRD II)?

Lees meer

GENDERGELIJKHEIDSINDEX OP DE WERKVLOER, Candriam – Succursale française

Om een einde te maken aan de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer heeft het ministerie van Arbeid een gendergelijkheidsindex op de werkvloer in het leven geroepen, die verplicht is voor alle Franse bedrijven met meer dan 50 werknemers.

De Index, op 100 punten wordt berekend op basis van 4 indicatoren

  • De loonkloof tussen mannen en vrouwen,
  • De mate waarin individuele loonsverhogingen verschillen,
  • Het aantal werknemers dat een loonsverhoging heeft gekregen na hun terugkeer uit zwangerschapsverlof,
  • De pariteit tussen de 10 hoogste lonen.

Als de index minder dan 75 punten bedraagt, moet de onderneming corrigerende maatregelen nemen om ten minste 75 punten te halen binnen 3 jaar.

De gendergelijkheidsindex op de werkvloer van Candriam France voor het jaar 2021 bedraagt 81 op 100 punten. 

Deze beoordeling zet ons aan om ons te blijven inzetten voor gelijkheid tussen werknemers, ongeacht hun functie bij Candriam.

De gendergelijkheid op de werkvloer in het selectieproces vóór de aanwerving, alsmede in alle fasen van het beroepsleven, is een belangrijk punt waaraan wij de grootste aandacht besteden.

Meer diversiteit op de werkvloer komt iedereen ten goede, zorgt voor economische efficiëntie en sociaal evenwicht.

Indicatoren

Behaalde score

1- loonkloof (in %)

31/40

2- Verschillen in individuele loonsverhogingen (in procentpunten of in equivalent aantal werknemers)

35/35

3- Percentage werknemers dat loonsverhoging krijgt na terugkeer van zwangerschapsverlof (%)

15/15

4- aantal werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht bij de 10 hoogste lonen

0/10

Totaal berekenbare indicatoren

81/100

2020: 75/100 (gepubliceerd op 22/02/2021)

2019: 84/100 (gepubliceerd op 21/02/2020)

Candriam Summary of Investors' Rights

Download the document